Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  30 sierpnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 1a i 2 w związku
z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.),

zawiadamia się,

że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 10/2022
z dnia 3 sierpnia 2022 r., znak: WIR.II.747.5.1.2022.DK o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odc. Gustorzyn-Gardeja” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostały przesłane w celu rozpatrzenia do Ministra Rozwoju
i Technologii.

Strony postępowania zakończonego wydaniem zaskarżonej decyzji mogą zapoznać się
z treścią odwołania w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349 7400; 52 349 7523
lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z zasadami obsługi klienta
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy oraz urzędów gmin właściwych pod względem lokalizacji inwestycji, a także
w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.5.1.2022.DK