Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 24.08.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (WNK.III.2, 2 etaty)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

w Wydziale Nadzoru i Kontroli

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

- prowadzi samodzielnie lub w zespole planowe i doraźne kontrole zewnętrzne organów rządowej administracji zespolonej w województwie, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów (m. in. tłumaczy przysięgłych) w celu ustalenia stanu faktycznego, udokumentowania i oceny czy kontrolowane jednostki działają zgodnie z przepisami prawa lub prawidłowo realizują zadania

- prowadzi samodzielnie lub w zespole planowe oraz doraźne kontrole wewnętrzne w celu ustalenia stanu faktycznego, udokumentowania i oceny działalności komórek organizacyjnych Urzędu pod względem zgodności działania z obowiązującymi przepisami i prawidłowości wykonania zadań

- realizuje zadania nadzorcze w stosunku do Kuratorium Oświaty oraz prowadzi współpracę z tą jednostką w celu zapewnienia, że nadzorowana jednostka działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawidłowo realizuje swoje zadania

- dokonuje aktualizacji rocznego planu kontroli Wydziału i Urzędu, w którym tworzeniu bierze udział oraz nadzoruje jego wykonanie w celu prawidłowego ustalenia podmiotów kontrolowanych i zakresów kontroli oraz koordynacji kontroli w Urzędzie, jak również monitorowania wykonania planów kontroli

- bierze udział w sporządzaniu sprawozdań z działalności kontrolnej Wydziału i Urzędu w celu przedstawienia odpowiednim podmiotom informacji o wykonaniu planu działalności kontrolnej Urzędu

- rejestruje upoważnienia do kontroli w oparciu o elektroniczny system e-Dok w celu ich gromadzenia w wydzielonym zbiorze

- współpracuje z organami kontroli państwowej (Najwyższa Izba Kontroli) i prokuratury oraz koordynuje w Urzędzie sprawy związane z kontrolami zewnętrznymi prowadzonymi w Urzędzie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z przeprowadzanych kontroli oraz wydawanych zaleceń

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ulicy Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.  

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3860,73 zł

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

- 1 rok doświadczenia zawodowego

- aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

- znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o zawodzie tłumacza przysięgłego, Kodeks postępowania administracyjnego

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office

- umiejętność redagowania pism urzędowych

- myślenie kreatywne

- podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

- dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów

- efektywna komunikacja

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

d o d a t k o w e

wyksztalcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne

pozostałe wymagania dodatkowe:

- umiejętność stosowania prawa w praktyce

- asertywność

- odporność na stres

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość)

- kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 24 sierpnia 2022 r. do dnia 5 września 2022 r.

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój  nr 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem: inspektor wojewódzki – WNK.III.2, 2 etaty

 

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3

w Bydgoszczy.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: jgerszewski@bydgoszcz.uw.gov.pl, lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.