Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z dnia 23 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.I.7840.12.7.2022.PK - Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1836 ze zm.)
,

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 23 sierpnia 2022 r. na rzecz inwestora:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

decyzji nr 59/2022 o pozwoleniu na budowę

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Etapu I inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu Świecie - Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Odcinek: Gazociąg w/c relacji Kruszwica – Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia”,

na działkach nr ewid.: 61/3 (nr KW – brak danych), 61/4 (nr KW – brak danych), 38
(nr KW - BY1I/00057078/5) – obręb 0044 Szarlej, gm. Kruszwica.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: pkaczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 98
w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.12.7.2022.PK (D)