Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wniesieniu odwołań WIR.II.747.3.1.2022.EP

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1, 1a, 2 i 3 w związku
z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1275 ze zm.),

zawiadamia się,

że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/2022
z dnia 11 lipca 2022 r., znak: WIR.II.747.3.1.2022.EP, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla zadania pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów”.

Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane w celu rozpatrzenia do Ministra Rozwoju
i Technologii.

Strony postępowania zakończonego wydaniem zaskarżonej decyzji mogą zapoznać się
z treścią odwołań w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349 7400; 52 349 7496
lub drogą elektroniczną - adres: . Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne
są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady- obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy oraz urzędów gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, a także
w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją zawiadomienie o wniesieniu odwołań od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho           

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Znak sprawy:

WIR.II.747.3.1.2022.EP