Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.08.2022 WIR.II.747.5.3.2022.DK

WIR.II.747.5.3.2022.DK                                          

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości stanowiących działki:

Powiat aleksandrowski:

 Gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Kuczek dz. 33 (brak KW), obręb Nowy Ciechocinek dz. 142/1 (KW WL1A/00021573/5),  dz.141/10 (KW WL1A/00000313/2), dz. 128/6 (KW WL1A/00010079/2), dz. 75/2 (brak KW), obręb Wygoda dz. 42/2 (KW WL1A/00035590/1), dz. 40/5 (KW WL1A/00035590/1), dz. 12/4 (KW WL1A/00035590/1), obręb Wołuszewo
dz. 157/3 (brak KW), dz. 131/1 (KW WL1A/00017199/8), obręb Otłoczyn dz. 161/1 (KW WL1A/00004963/1), dz. 106/1 (KW WL1A/00011901/1), dz. 49/1 (brak KW), gmina Raciążek, obręb Turzno dz. 92/5 (brak KW), dz. 54 (KW WL1A/00010983/2), obręb Raciążek dz. 1181/1 (KW WL1A/00017218/8), dz. 16 (KW WL1A/00015337/4),
gmina Waganiec, obręb Stary Zbrachlin dz. 23/4 (KW WL1A/00031869/0), obręb Michalin dz. 99 (KW WL1A/00034494/1),obręb Brudnowo dz. 13/7 (KW WL1A/00037754/3).

 Powiat grudziądzki:

Gmina Gruta, obręb Wiktorowo, dz. 8/2 (KW TO1U/00030787/0), Gmina Rogóźno obręb Budy dz. 24 (KW TO1U/00008260/7).

Powiat toruński:

gmina Lubicz, obręb Lubicz Dolny dz. 353/3 (KW TO1T/00118002/4).

 

W celu wejścia na ww. nieruchomości i wykonania badań podłoża gruntowego (w tym wykonanie otworów wiertniczych, sondowania) dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odc. Gustorzyn – Gardeja” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt
sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę
(tel. 052 349-7523). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony,
a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

            W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 19b ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

 

 

 

     Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                      Szczepan Bukłaho

                       Kierownik Oddziału

Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

          W Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa