Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.5.2.2022.DK

WIR.II.747.5.2.2022.DK                                                       

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2022 r.           

 

Na podstawie art. 12 ust. 1  w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach
w zakresie terminalu” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 10 sierpnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję nr 11/2022 znak: WIR.II.747.5.2.2022.DK zezwalającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie na wejście na teren nieruchomości oznaczonych
w ewidencji gruntów jako:

Powiat aleksandrowski:

 Gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Kuczek dz. 45, obręb Nowy Ciechocinek dz. 157/2, obręb Wołuszewo dz. 127/10, dz. 123/15, gmina Ciechocinek, obręb Ciechocinek dz. 676/1, gmina Raciążek, obręb Raciążek dz. 1181/2, gmina Waganiec, obręb Siutkowo dz. 34/4, obręb Zbrachlin dz. 69/8, obręb Stary Zbrachlin dz. 32/13, dz. 32/14, obręb Śliwkowo dz. 9/5, dz. 4/4, obręb Wiktoryn dz. 100/7.

Powiat grudziądzki:

Gmina Grudziądz, obręb Stary Folwark, dz. 54/2, dz. 55/4, gmina Rogóźno, obręb Kłódka Szlachecka, dz. 37/1, obręb Rogóźno dz. 200, dz. 202/2, dz.202/1.

Powiat M. Toruń:

Gmina Toruń, obręb 54 dz. 57/1,

Powiat toruński:

gmina Chełmża, obręb Mirakowo, dz. 304, dz. 223/2, obręb Zalesie dz. 19/1, obręb Liznowo dz. 66, gmina Lubicz, obręb Kopanino dz. 5/4, dz. 6/3, dz. 9/2, obręb Lubicz Dolny, dz. 425/8, dz. 426/4, dz. 392/3, dz. 390/1, dz. 366/12, dz. 366/14, obręb Grębocin, dz. 526/4, dz. 526/5, dz. 455/5,  dz. 473/2, obręb Rogowo, dz. 140/2  dz. 59/8, dz. 121/1, gmina Łysomice, obręb Turzno, dz. 245, dz. 244/6, dz. 208/2, dz. 201/4, dz. 11, obręb Gostkowo, dz. 281.

Powiat wąbrzeski:

Gmina Płużnica, obręb Wiewiórki, dz. 113, dz. 96/11, dz. 100/1.

Powiat włocławski:

Gmina Brześć Kujawski, obręb Witoldowo, dz. 108, dz. 95, gmina Lubanie, obręb Ustronie,  dz. 200,  dz. 193, obręb Kazimierzewo 21/3.  

 

w celu wejścia na wyżej wymienione nieruchomości i wykonanie badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu DN 1000MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odc. Gustorzyn-Gardeja” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby sporządzenia wniosku
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się  w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu
do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,                   ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400; 52 34 97 523
  • e-PUAP.

Odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienia
o wydaniu decyzji (art. 5 ust. 3 w związku z art. 19b ust. 1 oraz art. 34 ust. 2 ustawy
o inwestycjach w zakresie terminalu). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się
do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (at. 34 ust. 3 ww.  ustawy).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a K.p.a.).

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych przedmiotową decyzją zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia (art. 12 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 19b ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. oraz art. 12 ust.
1 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie zawiadomienia poprzez obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, urzędach miejskich i gmin właściwych ze względu na lokalizację  wejścia na teren nieruchomości, na stronach podmiotowych tych Urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

           

 

     Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                      Szczepan Bukłaho

                       Kierownik Oddziału

Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

          W Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa