Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 10 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2022.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), dalej specustawa drogowa oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), dalej kpa, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa II Etapu Obwodnicy Mogilna”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 • w nawiasach podano numery działek po podziale,
 • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Powiat mogileński:

 1. Numery działek objętych inwestycją:

Jednostka ewidencyjna 040903_4 Mogilno - miasto:

Obręb 0001 Mogilno: 1800 (1800/1, 1800/2, 1800/3), 1801 (1801/1, 1801/2, 1801/3), 1802 (1802/1, 1802/2), 1803 (1803/1, 1803/2), 1810 (1810/1, 1810/2, 1810/3);

Jednostka ewidencyjna 040903_5 Mogilno – obszar wiejski:

Obręb 0045 Świerkówiec: 55/23 (55/24, 55/25, 55/26);

Obręb 0055 Żabno: 293 (293/1, 293/2, 293/3), 294, 295 (295/1, 295/2), 21/1 (21/2, 21/3), 52/4 (52/7, 52/8, 52/9), 51/2 (51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7), 152/2 (152/3, 152/4, 152/5), 159/1 (159/2, 159/3, 159/4, 159/5), 56/4 (56/6, 56/7), 56/5 (56/8, 56/9).

 1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji:

Jednostka ewidencyjna 040903_4 Mogilno - miasto:

Obręb 0001 Mogilno: 59/5;

Jednostka ewidencyjna 040903_5 Mogilno – obszar wiejski:

Obręb 0045 Świerkówiec: 55/7, 55/11;

Obręb 0055 Żabno: 51/2 (51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7), 52/4 (52/7, 52/8, 52/9), 159/1 (159/2, 159/3, 159/4, 159/5).

 1. Numery działek przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z zajęciem terenu wód płynących na czas realizacji inwestycji

Jednostka ewidencyjna 040903_4 Mogilno - miasto:

Obręb 0001 Mogilno: 98/1.

Jednostka ewidencyjna 040903_5 Mogilno – obszar wiejski:

Obręb 0055 Żabno: 197/1.

 1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Jednostka ewidencyjna 040903_5 Mogilno – obszar wiejski:

Obręb 0045 Świerkówiec: 55/8, 55/9.

 1. Działki niezbędne do zapewnienia nieruchomościom dostępu do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu:

Jednostka ewidencyjna 040903_5 Mogilno – obszar wiejski

Obręb 0055 Żabno:

 • na działkach nr 51/2 (51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7), 52/4 (52/7, 52/8, 52/9) na rzecz każdoczesnego właściciela działki 293 (293/1, 293/2, 293/3);
 • na działce nr 51/2 (51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7), na rzecz każdoczesnego właściciela działki 52/4 (52/7, 52/8, 52/9);
 • na działkach nr 51/2 (51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7), 52/4 (52/7, 52/8, 52/9), 283/4 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 295 (295/1, 295/2),
 • na działkach nr 51/2 (51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7), 52/4 (52/7, 52/8, 52/9), 283/4 na rzecz każdoczesnego właściciela działki 21/1 (21/2, 21/3).

Obręb 0045 Świerkówiec:

 • na działce nr 1798 na rzecz każdoczesnego właściciela działki położonej w obrębie 0001 Mogilno w jednostce ewidencyjnej 040903_4 Mogilno – miasto 1800 (1800/1, 1800/2, 1800/3);
 • na działce nr 55/23 (55/24, 55/25, 55/26) na rzecz każdoczesnego właściciela działek położonych w obrębie 0001 Mogilno w jednostce ewidencyjnej 040903_4 Mogilno – miasto: 1800 (1800/1, 1800/2, 1800/3).
 • na działce nr 55/23 (55/24, 55/25, 55/26) na rzecz każdoczesnego właściciela działek położonych w obrębie 0001 Mogilno w jednostce ewidencyjnej 040903_4 Mogilno – miasto: 1801 (1801/1, 1801/2, 1801/3),
 • na działce nr 55/23 (55/24, 55/25, 55/26) na rzecz każdoczesnego właściciela działek położonych w obrębie 0001 Mogilno w jednostce ewidencyjnej 040903_4 Mogilno – miasto: 1802 (1802/1, 1802/2),
 • na działce nr 55/23 (55/24, 55/25, 55/26) na rzecz każdoczesnego właściciela działek położonych w obrębie 0001 Mogilno w jednostce ewidencyjnej 040903_4 Mogilno – miasto: 1803 (1803/1, 1803/2).

Jednostka ewidencyjna 040903_4 Mogilno – miasto

Obręb 0001 Mogilno:

 • na działkach nr 1798, 968, 1797, 1799, 1800 (1800/1, 1800/2, 1800/3) na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1801 (1801/1, 1801/2, 1801/3).

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
 • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze (tel. 52 349 74 03) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 wyłącznie
  po uzgodnieniu terminu,
  oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
 • zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2022.KS

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa