Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 23 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.11.2020.MT

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia  23 listopada 2020 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam, że  w dniu 23 listopada 2020 r., została wydana decyzja nr 8/2020,  zezwalająca na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: ” Rozbudowa drogi krajowej nr 15
w miejscowości Niewierz, polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach PBDK  – program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.


Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:


- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
- w nawiasach podano pogrubioną czcionką numer działki po podziale, niezbędny dla realizacji inwestycji.
1.    Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:
Powiat Brodnicki: Jednostka ewidencyjna 040203_2 -  Brodnica - Gmina, obręb 0013 Niewierz: 48/1/1(48/5), 49(49/3), 50/4(50/14), 50/3(50/12), 51/6(51/19), 51/10(51/21), 53(53/3), 40(40/3), 39(39/3), 38(38/3), 22(22/3), 23(23/3), 29(29/3), 28/5(28/10), 70/4(70/5), 115/2(115/7), 115/1(115/5), 116/1(116/26), 116/2(116/28), 140/10(140/20), 140/2(140/17,140/18), 185/1(185/5), 188(188/3), 190/2(190/5), 68/4(68/5), 142(142/3), 141(141/3) .
2.    Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: Powiat Brodnicki: Jednostka ewidencyjna 040203_2 Brodnica - Gmina, Obręb: 0013 Niewierz : 47, 113/1.
3.    Numery nieruchomości lub ich części z których korzystanie będzie ograniczone:
Powiat Brodnicki: Jednostka ewidencyjna 040203_2 Brodnica - Gmina, Obręb 0013 Niewierz: 48/2, 48/1(48/6),  49(49/4), 50/1, 50/4(50/15),  51/10(51/22),  52, 53(53/4), 37, 29(29/4), 28/5(28/11), 28/4, 33/1, 34, 140/10(140/21), 140/2(140/19), 141(141/4), 142(142/4), 184, 185/1(185/6), 188(188/4), 190/2(190/6), 190/1, 193, 191, 194, 195/2, 195/1, 196, 72, 71, 70/4(70/6), 69, 68/4(68/6), 68/3, 67/1, 66, 116/11, 116/4, 117/3, 118, 119/4, 119/5, 135, 38(38/4), 22(22/4), 35, 65/2, 117/1, 136/2.
     Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 76 61), w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00-14.00 – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.
Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w terminie 14 dni  od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie, na tablicy ogłoszeń i stronie BIP  w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, oraz na tablicy ogłoszeń i stronie BIP  Urzędu Gminy Brodnica, a także w prasie lokalnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
Znak sprawy: WIR.V.7820.11.2020.MT


                        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
                                         Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału  Infrastruktury i Rolnictwa