Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa. ul. Nad Wisłą, Bydgoszcz

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

  Działka

Obręb

Pow.

[m2]

KW

Przeznaczenie nieruchomości


Przeznaczenie nieruchomości w planie

Stawka wywoławcza

za 1 m2 w zł

Wysokość wadium

[zł]

Minimalne postąpienie [zł]

Okres dzierżawy

1.

ul. Nad Wisłą

15

428

12 591

BY1B/00005960/9

grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka znajduje się w obszarze upraw rolnych o docelowym przekształceniu w obszar zieleni parkowej, krajobrazowej i ochronnej w korytarzu technicznej obsługi Miasta (napowietrzne linie energetyczne wysokich napięć ) w bliskim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego obszar zawala w obszarze potencjalnego zagrożenia powodziowego.

0,22

2 770,02

0,03

lub wielokrotność tej kwoty

9 lat

2.

ul. Nad Wisłą

13

430

Pow. 55 996

część nieruchomości o pow

46 962

BY1B/00005960/9

grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka znajduje się w obszarze upraw rolnych o docelowym przekształceniu w obszar zieleni parkowej, krajobrazowej i ochronnej w korytarzu technicznej obsługi Miasta (napowietrzne linie energetyczne wysokich napięć ) w bliskim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego obszar zawala w obszarze potencjalnego zagrożenia powodziowego.

0,19

8 922,78

0,03

lub wielokrotność tej kwoty

9 lat

3.

ul. Nad Wisłą

16

428

Pow.

72 646

 

część nieruchomości o pow. 66 278

 

BY1B/00005960/9

grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka znajduje się w obszarze upraw rolnych o docelowym przekształceniu w obszar zieleni parkowej, krajobrazowej i ochronnej w korytarzu technicznej obsługi Miasta (napowietrzne linie energetyczne wysokich napięć ) w bliskim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego obszar zawala w obszarze potencjalnego zagrożenia powodziowego.

0,22

14 581,16

0,03

lub wielokrotność tej kwoty

9 lat

 

Przetarg odbędzie się w dniu: 31.08.2022r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 2, parter, sala im. Łochowskiego.

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  • wniesienie wadium (PLN)  w podanej  wyżej wysokości do dnia 26.08.2022r., przy czym  momentem  spełnienia świadczenia jest  dzień uznania  rachunku  bankowego Miasta  Bydgoszczy. Wpłaty  należy dokonać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy - Bank Pekao S.A. nr:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066,                     a w przypadku wygrania postępowania przetargowego kaucji zabezpieczającej, wniesionej przed zawarciem umowy dzierżawy, w wysokości półrocznego czynszu, wg stawki ustalonej w drodze przetargu,
  • okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
  • przedłożenie dokumentu potwierdzającego brak zaległości podatkowych wydane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ( ul. Jezuicka 6-14 ).
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

      -    zapoznanie się z treścią umowy dzierżawy i złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji jej postanowień

 

  1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika,                który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

 

  1. W przypadku  zamiaru  wydzierżawienia nieruchomości w ramach  wspólności  ustawowej  małżeńskiej,  do  przetargu  winni przystąpić  oboje małżonkowie, chyba że zostanie  przedłożone  przez  uczestnika  przetargu oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciąganie przez  drugiego współmałżonka  zobowiązania wynikającego z umowy dzierżawy.

 

 

Informacje związane z przetargiem można uzyskać telefonicznie w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15pod numerem: 52 58 58 286. Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny przez zamieszczenie informacji w prasie i na stronie internetowej:                                                                                                                               

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

 

                                                    

Beata Cybulska-Kulawik

Zastępca Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji

(dokument podpisany elektronicznie)