Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie z dnia 24 listopada 2020 o wydaniu postanowienia WIR.V.7821.9.2020.KS

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 listopada 2020 r.Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), dalej specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) dalej kpa

zawiadamiam
 

o wydaniu postanowienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.9.2020.KS z dnia 19 listopada 2020 r., dotyczącego wstrzymania z urzędu natychmiastowego wykonania decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 322/2020 z dnia 1 października 2020 r., znak: UA.AB.6740.365.2020, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Letniej we Włocławku na terenie działek nr 15, 16/1, 16/2, 17, 32, 43 obręb Michelin KM 15 we Włocławku”.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailowo. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW w Bydgoszczy dostępne
są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-....
Zgodnie z art. 11f ust. 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Postanowienie jest ostateczne i stronom postępowania nie przysługuje na nie zażalenie. Strona może je skarżyć w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy na decyzję kończącą postępowanie.

Znak sprawy: WIR.V.7821.9.2020.KS
 


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa