Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2022 r. WIR.I.7840.14.8.2022.MB (Z)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1a i 1b  w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1275 t.j.),

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A., reprezentowanego przez Pana Dariusza Adamowicza, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa pompowni wody Sucharzewo wraz
z linią światłowodową, linią kablową SN, przyłączem wodociągowym oraz zjazdem
w ramach inwestycji pn.:
„Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących obiektów” - ZADANIE 3: Modernizacja istniejących rurociągów wody przemysłowej Wójcin-Przyjma i solanki Przyjma-Janikowo (nazewnictwo wg specustawy: rozbudowa lub przebudowa rurociągu wody technologicznej Wójcin-Przyjma), na następujących nieruchomościach:

Powiat mogileński:

- gmina Dąbrowa:

na działkach nr ewid: 52 (nr KW – BY1M/00027229/4) 53/1 (brak danych), 53/2 (brak danych), 54 (nr KW – BY1M/00032894/4), 55 (nr KW – BY1M/00032894/4), 64 (nr KW –  BY1M/00002760/7), 67 (nr KW –  BY1M/00002759/7), 78 (nr KW –  BY1M/00000313/5),
80 (nr KW – BY1M/00032212/0), 84 (nr KW – BY1M/00027229/4), 86/1 (nr KW – BY1M/00013444/6), 87 (nr KW –  BY1M/00027229/4), 88/2 (nr KW –  BY1M/00002758/0), 92 (nr KW – BY1M/00006191/5), 93 (nr KW – BY1M/00027229/4), 94 (nr KW – BY1M/00027229/4), 95/2 (nr KW – BY1M/00034381/9), 114 (nr KW – BY1M/00029516/7), 116 (nr KW – BY1M/00029516/7), 121/2 (nr KW – BY1M/00030270/0), 122 (nr KW – BY1M/00002763/8) – obręb ewid. 0012 Sucharzewo.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 132, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95; 52 349 74 27, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Dąbrowa oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 i 6 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym, informuję, iż w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.14.8.2022.MB (Z)