Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.2.2022

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 lipca 2022 r.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadamia się, że dnia
27 lipca 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie reprezentowanej przez Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy, decyzję Nr 9/2022, znak: WIR.II.747.2.2.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Przyłączenie do sieci gazowej PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni S.A. – etap I”.

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu bydgoskiego, miasta Bydgoszczy oraz gminy Solec Kujawski, na następujących nieruchomościach:

  • Miasto Bydgoszcz:

obręb 0132, dz. nr ewid.: 2/14 (KW BY1B/00069977/7);

obręb 0268, dz. nr ewid.: 8/21 (KW BY1B/00069977/7), 8/31 (KW BY1B/00238660/8),
9 (KW BY1B/00064946/6);

obręb 0136, dz. nr ewid.: 1/198 (KW BY1B/000195063/9), 1/163 (KW BY1B/000223038/1), 1/186 (KW BY1B/00211165/3), 1/191 (KW BY1B/000223038/1),

1/171 (KW BY1B/00223038/1), 1/42 (KW BY1B/00126160/5),

112/23 (KW BY1B/00068434/2), 1/43 (KW BY1B/00126160/5),

1/44 (KW BY1B/00126160/5), 112/21 (KW BY1B/00068434/2),

1/55 (KW BY1B/00126160/5), 1/50 (KW BY1B/00126160/5),
112/17 (KW BY1B/00068434/2), 112/19 (KW BY1B/00068434/2),
96 (KW BY1B/00126160/5), 1/51 (KW BY1B/00126160/5);

obręb 0138, dz. nr ewid.: 95/3 (KW BY1B/00082046/9), 49 (KW BY1B/00069977/7),

48 (KW BY1B/00069977/7), 94/6 (KW BY1B/00082046/9),

93/5 (KW BY1B/00082046/9), 92/5 (KW BY1I/00082046/9),

obręb 0468, dz. nr ewid.: 12 (KW BY1B/00069977/7), 17/2 (KW BY1B/00069977/7),

8 (KW BY1B/00069977/7), 13 (KW BY1B/00069977/7), 16 (KW BY1B/00069977/7);

  • Gmina Solec Kujawski:

obręb 0005 Wypaleniska, dz. nr ewid.: 12092/2 (KW BY1B/00085944/5),

8/1 (KW BY1B/00212565/4), 12087/1 (KW BY1B/00085944/5),

142 (brak KW), 17251 (KW BY1B/00087444/4), 107/3 (BY1B/00184771/5),
17252 (KW BY1B/00087444/4), 140 (brak KW), 17254 (BY1B/00087444/4),
17249/13 (BY1B/00087444/4), 141/2 (brak KW), 274 (KW BY1B/00087444/4),

15 (KW BY1B/00006458/4);

obręb 0002 Makowiska, dz. nr ewid.: 157/2 (KW BY1B/00213498/0),

128/2 (KW BY1B/00049542/3), 200/2 (KW BY1B/00198164/8),

122/9 (KW BY1B/00209897/6), 17251/10 (KW BY1B/00087445/1),

6/4 (KW BY1B/00008236/6), 17251/9 (KW BY1B/00087445/1),

160/1 (brak KW), 212 (KW BY1B/00121583/1), 38 (KW BY1B/00076230/1),

40 (KW BY1B/00008249/0), 39/7 (KW BY1B/00184020/6),

44/5 (KW BY1B/00008247/6), 173 (KW BY1B/00193243/1),

53/11 (KW BY1B/00193243/1), 48 (KW BY1B/00112372/3),

172 (KW BY1B/00193243/1), 232/9 (KW BY1B/00008244/5),

17232/8 (KW BY1B/00087445/1), 17232/9 (KW BY1B/00087445/1),

165/4 (brak KW), 79 (KW BY1B/00035057/5);

obręb 0003 Otorowo, dz. nr ewid.: 247/3 (KW BY1B/00102541/6), 242/2 (brak KW),

249/7 (KW BY1B/00229365/4), 254 (brak KW).

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w związku
z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,                   ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 496;
  • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane (art. 34 ust. 2). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 ustawy o inwestycjach
w zakresie terminalu).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach
w zakresie terminalu, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych
ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości
ze skutkiem doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy (art. 12 ust. 2a ww. ustawy).

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.2.2022

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

PDFDecyzja nr 9/2022 (1,82MB)