Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15 lipca

 


WPN-III.6320.3.2021.ŁM.3                                                                                                                                                         Poznań, 15 lipca 2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, na postawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) w związku
z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) – o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentem w siedzibie RDOŚ w Poznaniu mieszczącej się przy ul. J. H. Dąbrowskiego 79 w Poznaniu, w pokoju 1303 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP RDOŚ w Poznaniu.

Uwagi i wnioski do projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004 można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, w poniedziałki w godzinach 8:30 – 16:00, od wtorku do piątku
w godzinach 8:15 – 15:00, e-mail: sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

 

 

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Poznaniu

Miłosława Olejnik

 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)