Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.1.3.2022.PK

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 j. t.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o. o., przedłożonego w dniu 9 marca 2022 r., (uzup. dnia 22 marca 2022 r., 13 maja 2022 r. oraz 6 czerwca 2022 r.), decyzją nr 47/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielone pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego
na budowie wylotu do rzeki Brda w ramach budowy retencji kanałowej nr 1 i upustu
do rzeki Brda w rejonie ul. Babia Wieś w Bydgoszczy – C3_K84_9.3_9.4 będącego częścią inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie Dokumentacji Projektowej”, na działkach nr ewid.: 22/1, 76 obręb 0149 M. Bydgoszcz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 74 98) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3
(budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 11:00 do 14:00.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.1.3.2022.PK