Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 lipca 2022 r. WIR.V.7821.2.2021.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 13 lipca 2022 r.

 

Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), dalej: kpa

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.2.2021.KS z dnia
5 lipca 2022 r. orzekającej w zakresie istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej
w mocy decyzję Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 grudnia 2020 r., znak: WAiB.6740.15.19.14.2020.KJ, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Łącznej w Toruniu na odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej oraz ul. Okólnej na odc. od ul. Łącznej do ul. Kniaziewicza.”.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a
na XI piętrze (tel. 52 349 74 03) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 wyłącznie
po uzgodnieniu terminu.

Zgodnie z art. 11f ust 6 i 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na decyzję przysługuje stronie prawo złożenia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Od sprzeciwu pobiera się wpis stały w wysokości 100 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. z 2022 r., poz. 329 ze zm.).

Znak sprawy: WIR.V.7821.2.2021.KS

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa