Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.6.2022.MB (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 11 lipca 2022 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836
ze zm.)
, oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 11 lipca 2022 r. na rzecz inwestora:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

decyzji nr 45/2022 o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

obejmującej zadanie pn.:

„Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=25 000 Nm³/h wraz
z instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną
na dz. nr 10/3, 10/6 obręb nr 0243 jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz
w ramach budowy gazociągu Świecie-Bydgoszcz Łęgnowo-Janikowo-Kruszwica wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
,

na działkach nr ewid.: 10/3 (brak danych), 10/6 (nr KW – BY1B/00086285/4) obręb ewid. 0243 M. Bydgoszcz.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

             Zygmunt Borkowski

           Dyrektor

 Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.12.6.2022.MB (D)