Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 lipca 2022 r. WIR.II.747.5.1.2022.DK

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WIR.II.747.5.1.2022.DK                                                       

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

z dnia 5 lipca 2022 r.

 

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości stanowiących działki:

Powiat aleksandrowski:

 gmina Raciążek, obręb Raciążek dz. 7 (KW WL1A/00014192/8), dz. 3 (KW WL1A/00007049/9), gmina Aleksandrów Kujawski, obręb Kuczek dz. 46 (KW WL1A/00004052/2), obręb Nowy Ciechocinek dz. 76/1 (KW WL1A/00015939/4), obręb Otłoczyn dz.  230 (KW WL1A/00010366/1, gmina Ciechocinek, obręb Ciechocinek,
dz. 388/8 (KW WL1A/00032179/3), dz. 679/1 (KW WL1A/00015549/3), gmina Waganiec, obręb Stary Zbrachlin dz. 17/5 (KW WL1A/00021603/5), obręb Konstantynowo dz. 113/1 (brak KW), 

Powiat wąbrzeski:

gmina Płużnica, obręb Płąchawy, dz. 71/2 (KW TO1W/00003869/2),

Powiat włocławski:

gmina Brześć Kujawski, obręb Gustorzyn dz. 31 (KW WL1W/00003966/5), gmina Lubanie obręb Siutkówek dz. 96/4 (brak KW), 35/4 (KW WL1W/00068698/8).

Powiat toruński:

gmina Lubicz, obręb Rogówko: dz. 107/14 (KW TO1T/00019949/0), dz. 39/4 (KW TO1T/00018681/6), obręb Złotoria dz. 178/4 (KW TO1T/00016706/4) gmina Łysomice, obręb Turzno dz. 203/1 (KW TO1T/00029431/9), dz. 66/1 (KW TO1T/00007078/6),
dz. 206/7 (KW TO1T/00050780/6), dz. 205/2 (KW TO1T/00010814/2), dz. 204/2 (KW TO1T/00010814/2), dz. 74/2 (KW TO1T/00010816/6), dz. 73/2 (KW TO1T/00018528/6),
dz. 202 (KW TO1T/00010817/3) gmina Chełmża, obręb Liznowo dz. 168 (KW TO1T/00121750/6, gmina Chełmża, obręb Zalesie dz. 17/1 (KW TO1T/00025036/2).

Powiat grudziądzki:

gmina Gruta obręb Wiktorowo dz. 9/1 (KW TO1U/00008287/2, obręb Nicwałd, dz. 31/7 (KW TO1U/00055773/0), gmina Grudziądz, obręb Stary Folwark dz. 48/4 (TO1U/00001358/2), dz. 12/2 (KW TO1U/00014763/8), gmina Rogóźno, obręb Rogóźno
dz. 78 (KW TO1U/00009772/6), obręb Kłódka Szlachecka dz. 39/12 (KW TO1U/00015004/7),

 

W celu wejścia na ww. nieruchomości i wykonania badań podłoża gruntowego (w tym wykonanie otworów wiertniczych, sondowania) dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odc. Gustorzyn – Gardeja” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. strony postępowania mają prawo do czynnego
udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji w terminie siedmiu dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt
sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę
(tel. 052 349-7523). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony,
a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

            W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 19b ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

 

 

            Z up. WOJEWODY

                                                                                                      KUJAWSKO-POMORSKIEGO

                                                                                                                 Zygmunt Borkowski 

          Dyrektor

w  Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa