Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2022 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2022 r.

Posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 73/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy.

Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wojewody Kujawsko–Pomorskiego wynosiła 623.000 zł.

Konkurs ofert wpisuje się w Program finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem Programu jest rozszerzenie form pomocy adresowanych do mieszkańców województwa kujawsko–pomorskiego dzięki wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych i ich współdziałaniu z sektorem publicznym w zakresie zadań związanych ze wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz rozwiązywaniem kluczowych problemów społecznych.

Na podstawie Programu finansowego wspierania Wojewoda określił, iż priorytetem konkursu w roku 2022 jest

Pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dotkniętych patologiami i chorobami o całożyciowym przebiegu oraz ich rodziców i opiekunów, poprzez:

- działania promujące odpowiednie wzorce życia rodzinnego poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych, a także przeciwdziałające bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, np. organizację wspólnych warsztatów dla dzieci i rodziców;

- organizację w miejscu zamieszkania czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dotkniętych patologiami;

- organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dotkniętych patologiami;

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wychowawczych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin niepełnych, wielodzietnych, ubogich, dotkniętych problemem alkoholizmu lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przemocy domowej, niewydolnych wychowawczo, ukierunkowanych na zdobycie umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową;

- organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwój zainteresowań i talentów;

- zaspokojenie potrzeb życia codziennego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dotkniętych patologiami, w szczególności w zakresie zapewnienia posiłku, odzieży, obuwia, materiałów edukacyjnych.

Programy zostały zaopiniowane na podstawie przedstawionych kryteriów:

  1. wartość merytoryczna oferty: realność wykonania, przydatność z punktu widzenia odbiorcy, efekty realizacji zadania publicznego;
  2. możliwość realizacji zadania: doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o podobnym zakresie, kwalifikacje zasobów kadrowych, ocena zasobów rzeczowych, w tym bazy lokalowej, spójność zaplanowanych działań oraz sposób ich kalkulacji w kosztorysie, adekwatność planowanych działań do założonych celów i ich rozplanowanie w czasie;
  3. możliwości organizacyjne: planowane koszty, relacja kosztów do planowanych rezultatów, ewentualna wysokość wkładu własnego;
  4. prawidłowość rozliczenia publicznych zadań zleconych w latach ubiegłych przez
    Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

      Ogółem do Wydziału Polityki Społecznej wpłynęły 23 oferty na łączną kwotę dotacji 635.413 zł.

      Omówione oraz poddane pod głosowanie zostały oferty pozytywnie zaopiniowane (11 ofert na kwotę 322.786 zł) oraz oferty, które z uwagi na błędy, nie mające wpływu na merytoryczną zawartość, nie zostały odrzucone, ale poddane pod głosowanie Komisji, w celu podjęcia decyzji o możliwości przyznania środków w ramach Konkursu (10 ofert na kwotę 234.627,00 zł). Komisja Konkursowa podjęła decyzję o odrzuceniu z powodów błędów formalnych 2 ofert na kwotę 78.000,00 zł – XLSXzałącznik nr 2.xlsx (30,66KB)

Komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu 13 ofert na łączną kwotę 372.526 zł oraz niedofinansowaniu 8 ofert na kwotę 184.887,00 zł. (XLSXzałącznik nr 3.xlsx (23,25KB)
)

Pełna lista dofinansowanych projektów stanowi XLSXzałącznik nr 1.xlsx (25,11KB)

            Głównymi błędami formalnymi były:

- błędy rachunkowe w kosztorysie pod względem kosztów,  nieprawidłowa kalkulacja kosztów realizacji zadania oraz brak kalkulacji kosztów,

- błędne wypełnienie pozycji w ofercie.

Podmioty, których projekty zostały zaopiniowane przez Komisję Konkursową negatywnie mają prawo wglądu do dokumentacji w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ulicy Konarskiego 1-3 w godzinach 8.00 – 14.00 w pokoju nr 144 lub 138.

 

 

 

Zatwierdził

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

 

 

wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ……………….

zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………..