Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 lipca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 4 lipca 2022 r.

            Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 4 lipca 2022 r. na rzecz inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowanego przez pana Adama Laskowskiego - pełnomocnika, decyzji Nr 33/Tz-K/2022
o zmianie ostatecznej decyzji własnej Nr 11/Tz-K/2022 z dnia
17 lutego 2022 r. znak: WIR.I.7840.6.24.2021.AP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 207 od km 1+007 do km 18+897 wraz
z urządzeniami towarzyszącymi dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207
na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”
,

w zakresie zmiany polegającej na budowie przystanku osobowego Toruń Jar wraz z budową
i dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej oraz budowie obiektu inżynierskiego w formie podziemnego przejścia dla pieszych w km ok. 4+150 (w ciągu drogi pieszo-rowerowej opracowanej w ramach odrębnego zadania),
na działce o nr ew. 3 obręb 0040 Toruń M. (teren zamknięty).

Zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie oraz udostepnienie treści decyzji następuje
z dniem 4 lipca 2022 r. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Treść decyzji została opublikowana w BIP na stronie internetowej: www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski w zakładce Ogłoszenia i Obwieszczenia na okres 14 dni. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 76 70) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 10:00 do 14:00, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl).

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za  pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, pozostałym stronom w terminie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zamieszczonego w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej.

W trakcie biegu terminu strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołana.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik

Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.10.2022.AP (D)