Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.II.747.2.4.2022.DK

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  1 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 (zdanie pierwsze) w związku z art. 39 ust 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach
w zakresie terminalu”,

zawiadamia się,

że dnia 1 lipca 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie decyzję Nr 7/2022, znak:  WIR.II.747.2.4.2022.DK na wniosek pełnomocnika Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
 w zakresie terminalu dla zadania inwestycyjnego: „Budowa gazociągu Świecie-Bydgoszcz Łęgnowo-Janikowo-Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Odcinek: gazociąg w/c relacji Kruszwica-Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna w/c, Etap I- Odcinek od zespołu odgałęźnego do Zakładów Ciech.

Inwestycja lokalizowana będzie na następującej nieruchomości:

Powiat inowrocławski:

Gmina Kruszwica, obręb Kobylniki, dz. nr ewid.: 17/4 (KW BY1I/00034069/2)

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w związku
z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie
o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości
ze skutkiem doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia
o wydaniu decyzji (art. 34 ust. 2 i art. 5 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (at. 34 ust3
w związku z art. 39 ust. 1 cyt. ustawy).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 523;
  • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 K.p.a., że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
tj. na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych
ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.4.2022.DK

PDFDecyzja Nr 7/2022 (956,12KB)