Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 lipca 2022 r. WIR.I.7840.12.7.2022.PK/MO

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 1 lipca 2022 r.

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1b i 1c
w związku
z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Chojnacką, w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Etapu I inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu Świecie - Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Odcinek: Gazociąg w/c relacji Kruszwica – Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia”, na działkach nr ewid.: 61/3 (nr KW – brak danych), 61/4 (nr KW – brak danych), 38 (nr KW - BY1I/00057078/5) – obręb 0044 Szarlej, gm. Kruszwica.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wojewódzkiego w Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 133, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: molszak@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 91, 52 349 74 98 w dniach pracy Urzędu, w godzinach 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, iż w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa