Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 28.06.2022 r. na stanowisko: ekspert w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

ekspert

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3600,00 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

 • opracowywanie oraz aktualizowanie Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego
  w zakresie funkcjonowania systemu łączności dla potrzeb kierowania i współdziałania realizowanych w warunkach bieżącej pracy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) oraz w warunkach ustawowego stanu nadzwyczajnego lub zdarzenia o znamionach takiego stanu
 • udział w opracowaniu oraz aktualizacji planu obrony cywilnej województwa w zakresie organizacji i przygotowania łączności dla potrzeb kierowania i współdziałania
 • opracowywanie wniosków i propozycji w zakresie rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemów łączności oraz urządzeń łączności
 • nadzór nad aktualizacją planów łączności czasu „W” opracowywanych przez operatorów sieci
 • opracowywanie wniosków i propozycji w zakresie rozbudowy i modernizacji systemów łączności oraz systemu ostrzegania i alarmowania ludności
 • współdziałanie z jednostkami resortowymi posiadającymi własne systemy łączności w zakresie wykorzystania ich dla potrzeb obrony cywilnej
 • koordynowanie zakupów urządzeń i sprzętu łączności oraz udział w odbiorach nowo zainstalowanych lub zmodernizowanych urządzeń
 • nadzorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń łączności stanowiącego wyposażenie WCZK oraz planowanego na potrzeby Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK)
 • planowanie i koordynowanie zakupów urządzeń i sprzętu łączności na wyposażenie WCZK oraz planowanego na potrzeby WZZK
 • współdziałanie z przedstawicielami jednostek resortowych i samorządu terytorialnego w zakresie uzyskania pełnej kompatybilności systemów łączności w warunkach stanów nadzwyczajnych
  lub zdarzeń o znamionach takich stanów
 • uczestnictwo w czynnościach odbioru nowo zainstalowanych lub zmodernizowanych urządzeń systemu łączności Wojewody
 • współdziałanie z operatorami telekomunikacyjnymi i pocztowymi w zakresie pozyskania, przebiegu i dyspozycyjności łączy telefonicznych dla potrzeb zarządzania i reagowania kryzysowego
 • nadzorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń łączności stanowiącego wyposażenie WCZK oraz planowanego na potrzeby WZZK
 • nadzorowanie przebiegu konserwacji i utrzymania w sprawności urządzeń systemu łączności
 • opracowywanie okresowych meldunków i sprawozdań o stanie przygotowania, modernizacji
  i rozbudowy systemów łączności
 • opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentów z zakresu organizacji łączności kierowania i współdziałania
 • w warunkach obowiązywania ustawowych stanów nadzwyczajnych lub wystąpienia zdarzeń
  o znamionach stanu nadzwyczajnego zabezpieczanie ciągłości pracy systemów łączności WCZK oraz WZZK
 • ścisła współpraca z pracownikiem ds. organizacji funkcjonowania SK oddziału spraw obronnych wydziału
 • zabezpieczanie ciągłości pracy systemów łączności WCZK oraz WZZK w warunkach obowiązywania ustawowych stanów nadzwyczajnych lub wystąpienia zdarzeń o znamionach stanu nadzwyczajnego

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; praca z dokumentami; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście
od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • 3 lata stażu pracy w administracji publicznej w obszarze łączności radiowej i telefonicznej
 • znajomość przepisów ustaw: o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, o zarządzaniu kryzysowym, o działaniach antyterrorystycznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
  o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych
 • znajomość przepisów ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office

d o d a t k o w e

 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z bezpieczeństwem zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną lub obroną narodową
 • przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, specjalistyczne kursy ukończonej z zakresu bezpieczeństwa lub zarządzania kryzysowego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy (długość i obszar)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo własnoręcznie podpisane oświadczenie
  o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy
  o ochronie informacji niejawnych

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i obszar)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:
 

od dnia 28 czerwca 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r.

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

ekspert WBZK

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każda osoba przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
  przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Osobie biorącej udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenia przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń
- opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem
o ich terminie.