Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej,

stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Warunki przetargu:

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu: 21.07.2022 r.  o godz. 12.00  Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy  przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pok. nr 16.

 

 1. Opis nieruchomości:
 1. Położenie nieruchomości: ul. Wojska Polskiego
 2. Oznaczenie gruntu: działka nr 4/5 w obrębie 132 o powierzchni  2,6712   ha
 3. Numer księgi wieczystej: BY1B/00024075/7
 4. Właściciel: Skarb Państwa
 5. Nieruchomość gruntowa przeznaczona na cel: uprawy ogrodnicze dla własnych potrzeb oraz obiekty znajdujące się na terenach wydzierżawianych pod uprawy ogrodnicze i zieleń
 6. Przeznaczenie w planie: przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ”Kapuściska-Chemiczna” w Bydgoszczy uchwalonym Uchwałą Nr XII/113/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2011 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko - Pomorskiego
  Nr 175, poz.148 z dnia 3 sierpnia 2011 r. w granicach ustalenia o symbolach:

-„C22.MN-U” Przeznaczenie równoważne: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej

-„C3.ZK”- Przeznaczenie – teren zieleni krajobrazowej

-C4.KSO” Przeznaczenie podstawowe – teren obsługi komunikacji samochodowej-zespoły garaży.

Przeznaczenie uzupełniające – parking powierzchniowy

-„5.KD-W” Teren drogi wewnętrznej.

Część działki nr 4/5 jest wydzierżawiona pod zespół garaży, uprawy warzyw, zieleń oraz altany.

Przetarg dotyczy części nieruchomości o powierzchni 2 200,00 m2.

Znajdujące się na gruncie obiekty stanowią własność osób trzecich.

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat z możliwością przedłużenia

 

 1. Stawka  wywoławcza za 1 m2 w zł (netto) wynosi:

- 0,31 zł netto + 23% podatek VAT w stosunku rocznym dla terenu przeznaczonego poduprawy ogrodnicze dla własnych potrzeb.

 - 2,58 zł netto + 23% podatek VAT w stosunku rocznym dla terenu przeznaczonego pod obiekty znajdujące się na terenach wydzierżawianych pod uprawy ogrodnicze i zieleń.

- 0,63 zł netto + 23% podatek VAT w stosunku rocznym dla terenu przeznaczonego pod zieleń

Do stawki ustalonej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z ustawą                  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685  z późn.  zm.). 

Wysokość postąpienia wynosi 0,03 zł w stosunku do ustalonej stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu lub wielokrotność tej kwoty.

 

 1. Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest:

 

 • wniesienie wadium w wysokości 1 203,18 zł do dnia 15.07.2022r., przy czym  momentem  spełnienia świadczenia jest dzień uznania  rachunku  bankowego Miasta  Bydgoszczy. Wpłaty  należy dokonać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy -  Bank Pekao S.A. nr:  27 1240 6452 1111 0010 4788 2066, a w przypadku wygrania postępowania przetargowego kaucji zabezpieczającej, wniesionej przed zawarciem umowy, w wysokości półrocznego czynszu brutto ustalonego w drodze przetargu.
 • okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego brak zaległości podatkowych wydane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (ul. Jezuicka 6-14).
 • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał                     od zawarcia umowy.
 2. W przypadku  zamiaru  wydzierżawienia nieruchomości w ramach  wspólności  ustawowej  małżeńskiej,  do  przetargu  winni przystąpić  oboje małżonkowie, chyba że zostanie  przedłożone  przez  uczestnika  przetargu oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciąganie przez  drugiego współmałżonka  zobowiązania wynikającego z umowy dzierżawy.
 3. Wszelkie nakłady istniejące na nieruchomości, będące własnością poprzedniego użytkownika zostaną rozliczone (zapłacone dotychczasowemu właścicielowi nakładów) przez nowego dzierżawcę bez udziału właściciela gruntu, tj. Skarbu Państwa.
 4. W Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, parter, pokój nr 5 można uzyskać wszelkie informacje związane z tym przetargiem. Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny przez zamieszczenie informacji w prasie i na stronie internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl

 

 

 

Z up. PREZYDENTAMIASTA

 

Beata Cybulska-Kulawik

Zastępca Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji

(dokument podpisany elektronicznie)