Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  10  czerwca 2022 r.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach
w zakresie terminalu”, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadamia się, że dnia
9 czerwca 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, decyzję Nr 6/2022, znak: WIR.II.747.2.7.2021.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu pn.: „Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu DN250 Turznice-Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu w/c DN250 Turznice-Grudziądz (Mniszek) w m. Grudziądz na odcinku ok. 60 m” oraz „Ogrodzenie Z-300 Turznice”.

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących nieruchomościach:

  • gmina Grudziądz, obręb 0014 Pieńki Królewskie, dz. nr ewid.:

     33/31 (KW TO1U/00017886/7), 35/1 (KW TO1U/00002922/4),

33/35 (KW TO1U/00011820/5), 36 (KW TO1U/00029871/6),

33/5  (KW TO1U/00002908/0), 33/9 (KW TO1U/00009069/5);

  • Miasto Grudziądz, obręb 0138, dz. nr ewid.:

23/24 (KW TO1U/00053025/8), 35 (KW TO1U/000048250/6),

24/67 (KW TO1U/00012468/6), 26/8 (KW TO1U/00020909/9),

24/106 (KW TO1U/00018907/8), 24/66 (KW TO1U/00012468/6),

24/77 (KW TO1U/00049462/2), 27/18 (KW TO1U/00021552/8),

25/4 (KW TO1U/00024447/0), 26/6 (KW TO1U/00042242/5),

24/99 (KW TO1U/00042594/7), 25/2 (KW TO1U/00005025/7),

24/100 (KW TO1U/00042594/7), 31 (KW TO1U/00049550/6),

23/23 (KW TO1U/00049550/6), 24/79 (KW TO1U/00053026/5),

27/13 (KW TO1U/00049550/6), 27/19 (KW TO1U/00021552/8),

24/78 (KW TO1U/00053026/5).

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w związku
z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,                   ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 496;
  • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane (art. 34 ust. 2). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 ustawy o inwestycjach
w zakresie terminalu).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach
w zakresie terminalu, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych
ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości
ze skutkiem doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy (art. 12 ust. 2a ww. ustawy).

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.7.2021.EP