Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE z dnia 8 czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.4.2022.KS

OBWIESZCZENIE

z dnia 8 czerwca 2022 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 w związku z ust. 7 oraz z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029),

zawiadamiam

 

że dnia 7 czerwca 2022 r. została wydana decyzja o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r., znak: WI.IV.7820.34.2013
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy – granica województwa”, w związku
z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających drogi) dotyczące przejść ekologicznych mokrych, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 – 15.00 wyłącznie
po uzgodnieniu terminu.
Treść decyzji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce Ogłoszenia /Obwieszczenia (https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/245/135/ogloszenia-i-obwieszczenia.html) od dnia
8 czerwca 2022 r.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie
z art. 11f ust. 3 w związku z ust. 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.4.2022.KS

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa