Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2022 r. WIR.I.7840.7.10.2022.AP (Z)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 6 czerwca 2022 r.

            Na podstawie art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

iż na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 kwietnia 2022 r.,
uzupełniony w dniu 2 czerwca 2022 r. przez pana Adama Laskowskiego pełnomocnika inwestora, zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2022 r. Nr 11/Tz-K/2022 znak: WIR.I.7840.6.24.2021.AP, obejmującego przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 207
od km 1+007 do km 18+897 wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża
, realizowanego na nieruchomościach kolejowych położonych w gminach: Miasto Toruń, Łysomice, Chełmża – gmina, Chełmża Miasto w zakresie zmiany polegającej na budowie przystanku osobowego Toruń Jar wraz z budową i dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej oraz budowie obiektu inżynierskiego w formie podziemnego przejścia dla pieszych w km ok. 4+150 (w ciągu drogi pieszo-rowerowej opracowanej w ramach odrębnego zadania) na działce o nr ew. 3 obręb 0040 Toruń M.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję strony postępowania, o możliwości zapoznania się z aktami, składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

Z aktami sprawy można się zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52
349 76 70) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój nr 133,
w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 10:00 do 14:00, bądź uzyskać informację mailowo
(e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl).

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji kolejowej, na stronie internetowej tej gminy oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik

Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

WIR.I.7840.7.10.2022.AP (Z)