Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 czerwca 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 2 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273) oraz poz. 50 załącznika
do ww. ustawy,

zawiadamia się,

że dnia 1 czerwca 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, wydał decyzję   Nr 4/2022, znak: WIR.II.747.1.1.2022.JS o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji                         w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: „Remoncie linii 220 kV Pątnów - Podolszyce”                     w zakresie skutków, o których mowa art. 22 ust. 5 w związku z ust. 1 ww. ustawy                                        o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,                              tj. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na czas określony, oznaczonych według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, dla niżej wymienionych działek:

 • nr ewid. 48/1, obręb 0015 Psary, gmina Chodecz, WL1W/00023789/6,
 • nr ewid. 47, obręb 0015 Psary, gmina Chodecz, WL1W/00070944/5,
 • nr ewid. 76, obręb 0015 Gole, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00047880/8,
 • nr ewid. 94/2, obręb 0015 Gole, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00023494/1,
 • nr ewid. 89/2, obręb 0016 Golska Huta, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00065532/6,
 • nr ewid. 7, obręb 0017 Kaliska, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00010192/0,
 • nr ewid. 187/1, obręb 0004 Bilno, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00004760/8,
 • nr ewid. 154, obręb 0003 Beszyn, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00051987/9,
 • nr ewid. 219/16, obręb 0003 Beszyn, gmina Lubień Kujawski, brak KW,
 • nr ewid. 200/4, obręb 0003 Beszyn, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00087787/8.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych, decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (art. 12 ww. ustawy).

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

 • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,                   ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
 • drogą elektroniczną na adres: ;
 • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400 lub 52 34 97 483;
 • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii,
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia stronie albo w terminie 14 dniu od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia                             o jej wydaniu (art. 25 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 cyt. ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, Urzędzie Miasta                   i Gminy Chodecz, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych wymienionych urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom                                    i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy (art. 10 ust. 2a ww. ustawy).

 

 

            Z up. Wojewody

                                                                                                        Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                                            Szczepan Bukłaho

                Kierownik

            Oddziału Planowania

 i  Zagospodarowania Przestrzennego

                                                                                  w  Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa   

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.1.1.2022.JS