Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 02.06.2022 r. na stanowisko: starszy inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej (WIGK.I.5 - zastępstwo)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

umowa o pracę na czas zastępstwa

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

- prowadzi postępowania administracyjne, dla których organem jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (I i II instancja), w tym dokonuje specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, uczestniczy w oględzinach, przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień, a także reprezentuje organ przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach skarg na wydane orzeczenia, celem rozpatrzenia

odwołań i zażaleń oraz wydania zgodnych z przepisami prawa orzeczeń

- rozpatruje skargi i wnioski oraz przygotowuje projekty odpowiedzi dla Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w celu podnoszenia jakości wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zapewnienia zgodności działania z przepisami prawa

- uczestniczy w kontrolach organów służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności w zakresie prowadzenia operatu ewidencyjnego oraz zadań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w celu utrzymania w stanie aktualności operatu ewidencji gruntów i budynków oraz zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w obszarze geodezji i kartografii, a także w opracowaniu projektów wystąpień pokontrolnych

- inicjuje prace dotyczące scalenia i wymiany gruntów oraz prowadzi postępowania administracyjne, dla których organem wyższego stopnia jest Wojewoda, w tym dokonuje oceny materiału dowodowego, przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach scalenia i wymiany gruntów, celem rozpatrzenia odwołań i zażaleń oraz wydania zgodnych z przepisami prawa orzeczeń

- współuczestniczy w kontrolach działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa dotyczącego geodezji i kartografii, a także w opracowaniu projektów wystąpień pokontrolnych

- uczestniczy w realizacji zadań dotyczących Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w celu dostarczenia informacji i zapewnienia działania Inspekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 

 

 

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, nie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4063,92 zł

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe administracyjne lub wyższe prawnicze

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z geodezją i kartografią lub w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego; prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi: w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów; o scalaniu i wymianie gruntów; o gospodarce nieruchomościami; o kontroli w administracji rządowej; o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

szczególne uprawnienia: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych lub uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • znajomość oprogramowań do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. TurboEWID, EWMAPA i C-Geo

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i rodzaj)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych lub uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 2 czerwca 2022 r. do dnia 7 czerwca 2022 r.

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój  nr 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

starszy inspektor wojewódzki - WIGK.I.5 - zastępstwo

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.