Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.19.2022.MO

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 j. t.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o. o., przedłożonego w dniu 28 marca 2022 r. (uzup. dnia 18 maja 2022 r.), decyzją nr 36/2022 z dnia 30 maja 2022 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielone pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie zbiornika retencyjnego nr 5 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie Alei Kard. Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy – C2_K24_6.5 w ramach inwestycji pn. ''Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa'' na działkach o nr ewidencyjnych 23/3, 23/6, 35 obręb 0176 w Bydgoszczy.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 74 91) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3
(budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 11:00 do 14:00.

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.2.19.2022.MO