Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2022 r. WIR.V.7820.6.2022.MT

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia   27   maja  2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zwana dalej specustawą drogową oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo - rowerowej”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,

- w nawiasach podano pogrubioną czcionką numer działki po podziale, niezbędny dla realizacji inwestycji.

Powiat Radziejowski: Jednostka ewidencyjna 041101_1 - Radziejów,

  1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

obręb 0001 Radziejów: 691/11(691/53), 691/13(691/49), 691/17(691/47), 691/33(691/51), 701/21(701/33), 701/20(701/35), 702(702/2), 708(708/2), 711/11(711/16), 711/12(711/14), 712(712/2), 1525(1525/2),  720/6(720/8).

  1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
    o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

obręb 0001 Radziejów:   721, 722.

 Jednostka ewidencyjna 041101_2 - Radziejów, obręb 0020 Zagorzyce: 216.

  1. Numery nieruchomości lub ich części z których korzystanie będzie ograniczone:

 obręb 0001 Radziejów: 691/33(691/50), 701/20(701/34), 702(702/1), 708(708/1), 712(712/1), 711/1, 713, 715/1, 716/1, 716/2,  719, 720/3, 720/6(720/7).

Jednocześnie informuję, że:

- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 specustawy drogowej, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,

- z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 76 61), w dniach pracy Urzędu, w godz. 9.00 - 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,

- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,

- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

Znak sprawy: WIR.V.7820.6.2022.MT                                                                                         

                                                                       Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                           Agnieszka Waszak

Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego     
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa