Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 27.05.2022 r. na stanowisko: główny specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

główny specjalista

w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3962,32 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

 • przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Urzędu propozycje struktury organizacyjnej Urzędu oraz zapisów do Regulaminu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny celem dokonania uzgodnień dotyczących etatu i struktury organizacyjnej Urzędu na czas wojny oraz zadań przypisanych poszczególnym wydziałom/biurom
 • opracowuje i aktualizuje plan przemieszczania i zapewnienia warunków funkcjonowania wydzielonych sił i środków Urzędu na Główne Stanowisko Kierowania Wojewody (GSK) w Zapasowym Miejscu Pracy (ZMP) oraz koordynuje opracowanie wydziałowych planów przemieszczenia na GSK Wojewody w ZMP w celu zapewnienia warunków funkcjonowania Wojewodzie wraz z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego (WZZK) oraz pracownikom Urzędu w okresie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny na GSK Wojewody na ZMP
 • opracowuje projekty aktów normatywno-prawnych Wojewody oraz Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie planowania, koordynowania i realizacji przygotowań obronnych w Urzędzie na czas pokoju, zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny celem zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonowania Urzędu w czasie pokoju, zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny
 • planuje, realizuje i koordynuje przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa na czas pokoju zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny celem realizacji zadań pozostających w kompetencji Dyrektora Generalnego Urzędu oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • koordynuje i realizuje zadania z zakresu planowania operacyjnego będącego w kompetencjach Dyrektora Generalnego Urzędu oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w celu osiągnięcia optymalizacji w zakresie realizacji celów strategicznych Urzędu
 • realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej Urzędu określone przez terytorialnego szefa obrony cywilnej w celu wsparcia ochrony pracowników i Urzędu w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • opracowuje plan przemieszczenia wydzielonych sił i środków z Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki na Główne Stanowisko Kierowania Wojewody w Zapasowym Miejscu Pracy w celu zapewnia funkcjonowania Zespołu na GSK Wojewody w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • współdziała w zakresie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności Urzędu z wydziałami, wojewódzką administracją zespoloną i niezespoloną, Biurem ds. Obronnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy, Komendą Miejską PSP w Bydgoszczy oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Bydgoszczy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji merytorycznych zadań wynikających z kompetencji powyższych instytucji

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustaw: o obronie Ojczyzny, o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, o zarządzaniu kryzysowym, o działaniach antyterrorystycznych, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

 • wykształcenie: wyższe studia I lub II stopnia o kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne lub obronność
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obronnością lub zarządzaniem kryzysowym lub obroną cywilną
 • przeszkolenie w zakresie obrony cywilnej, specjalistyczne kursy ukończone na Akademii Sztuki Wojennej z zakresu bezpieczeństwa i obronności
 • znajomość przepisów ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i obszar)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i obszar)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w terminie:

 

od dnia 27 maja 2022 r. do dnia 6 czerwca 2022 r.

na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

główny specjalista ZBII

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.