Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
z dnia  11  grudnia 2020 r.            


Na podstawie art. 10 ust. 1  w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,


zawiadamia się,


że dnia 9 grudnia 2020 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję dla spółki PERN S.A. z siedzibą w Płocku zezwalającą na wejście na teren nieruchomości - działki
nr ewidencyjny 250/2, obręb 0005 Czumsk Duży, gmina Rogowo, położonej w powiecie rypińskim w województwie kujawsko-pomorskim, celem wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, w ramach przedsięwzięcia „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  o  przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym przedmiotowa decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się  w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu
do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,                   ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400;
  • e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Odwołanie od niniejszej decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji (art. 3 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy o  przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (at. 35 ust. 3 ww.  ustawy).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a K.p.a.).
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy o  przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Gminy Rogowo, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także
w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
Znak sprawy: WIR.II.747.15.2020.EP
    
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa