Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 19 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 maja 2022 r.

o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), dalej specustawa drogowa oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), dalej kpa, zawiadamiam o zmianie wniosku w zakresie: linii rozgraniczającej i ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec”.

 

Przedmiotem zmiany jest:

 • objęcie liniami terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych nieruchomości 262, 263/2 oraz 263/1, obręb 0017 Kolonia Piaski w następujący sposób: 262, 263/2, 263/1 (pkt 1 obwieszczenia z dnia 30 listopada 2021 r.) zlokalizowanych w liniach rozgraniczających terenu inwestycji,
 • odstąpienia od ograniczonego sposobu korzystania dla realizacji inwestycji
  z nieruchomości 262 (262/1, 262/2), 263/2 (263/3, 263/4), 263/1 (263/5, 263/6) obręb 0017 Kolonia Piaski (pkt 2 obwieszczenia z dnia 30 listopada 2021 r.).

Pozostała część obwieszczenia z dnia 30 listopada 2021 r. pozostaje bez zmiany.

Jednocześnie informuję, że:

 • z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113a na XI piętrze w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00-15.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
  w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
 • zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
 • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.

 

Znak sprawy: WIR.V.7820.12.2021.KS

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/