Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 19.05.2022 r. na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki

w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4307,76 zł

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

  • współuczestniczy w kontroli organów służby geodezyjnej i kartograficznej w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa w obszarze geodezji i kartografii
  • przygotowuje projekty rozstrzygnięć w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w tym współuczestniczy w dokonywaniu specjalistycznej oceny dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, geodezyjnych materiałów źródłowych i archiwalnych, w celu podnoszenia jakości wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • współuczestniczy w kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami prawa, w celu poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego i zapewnienia należytego przestrzegania przepisów prawa w przedmiotowym zakresie
  • współuczestniczy w kontroli działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych oraz współuczestniczy w opracowaniu projektów wystąpień pokontrolnych, w celu zapewnienia wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w obszarze geodezji i kartografii
  • współuczestniczy w kontroli Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezydentów miast na prawach powiatu i starostów w zakresie tworzenia metadanych opisujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej prowadzonej przez ww. organy, jak również interoperacyjności prowadzonych zbiorów danych i umocowanych z nimi usług wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w celu przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
  • współuczestniczy w nadzorowaniu i kontrolowaniu podmiotów posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w celu zapewnienia wykonywania przez nich prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie
    z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii
  • przygotowuje projekty stanowisk, opinii Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przypadku wątpliwości co do stosowania przepisów prawa przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa dotyczącego geodezji i kartografii

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie - przeprowadzanie kontroli, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe administracyjne i średnie geodezyjne lub wyższe prawnicze i średnie geodezyjne

pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
  • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o kontroli w administracji rządowej
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d o d a t k o w e

  • 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego, organach służby geodezyjnej i kartograficznej lub administracji publicznej
  • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
  • znajomość oprogramowań do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
    i kartograficznego (TurboEWID, EWMAPA i C-Geo)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV / życiorys
  • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody
    na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość i obszar)
  • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-
    -wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

 

od dnia 19 maja 2022 r. do dnia 2 czerwca 2022 r.
na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój 4

ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem:

inspektor wojewódzki WIGK.II.2

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą
    przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

  1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
  • nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych;
  • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
  • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
  • usunięcia danych;
  • przeniesienia danych;
  • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-
-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń
- opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.