Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  15  grudnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)


zawiadamiam,


że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 18 listopada 2020 r., złożony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Włodzimierz Ponikowskiego Dyrektora Kontraktu, w sprawie wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr 12/2017 z dnia
24 sierpnia 2017 r. (znak: WIR.V.7820.63.2016.JB) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części: Cześć 3 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km” którą w części uchylono i zmieniono ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 marca 2018 r., znak: DLI.3.6621.61.2017.ML.14 w związku
z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren oraz w liniach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu) przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Organem administracji właściwym do:

  • wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
  •  wydania opinii dotyczącej powyższego uzgodnienia jest Kujawsko-Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
  • wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Jednocześnie zawiadamiam, że:

  • niezbędna dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-74-14), w dniach pracy tutejszego Urzędu, w godz. 9.00-14.00, wyłącznie po uzgodnieniu terminu;
  • uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni, tj. od 15 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
  • uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia;
  • uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173);
  • złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Znak sprawy: WIR.V.7820.14.2019.JB
Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa