Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 13 maja 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.747.4.1.2021.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 13 maja 2022 r.

Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
(
Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.), zwanej dalej „u.t.k.” oraz art. 10 i art., 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),  zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 13 maja 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.4.1.2021.EP)   o sprostowaniu na żądanie strony oczywistej omyłki                                     w rozstrzygnięciu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2021 z dnia                         17 listopada 2021 r., znak: WIR.II.747.4.1.2021.SB ustalającej dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.:  „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. – Malbork
na odcinku Toruń Wsch. - Chełmża”, km 0,755 do 19,941.

Z treścią przedmiotowego postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa, ul. Konarskiego 1-3 (budynek B), XI piętro, pok. 111c w dniach pracy Urzędu
w godzinach 800 – 1400.

Na wymienione powyżej postanowienie służy stronie zażalenie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie
7 dni od dnia ogłoszenia przez poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

Z treścią przedmiotowego postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                                    w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 499;
  • e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury                                   i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się
za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Miasta Chełmża, Urzędu Gminy Łysomice, Urzędu Gminy Chełmża, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów, a także w prasie lokalnej.

Znak sprawy:  WIR.II.747.4.1.2021.EP

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Szczepan Bukłaho

Kierownik Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

(dokument zaakceptowany i podpisany w systemie e-DOK
                                        i przesłany w e-PUAP)