Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 maja 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 13 maja 2022 r.

            Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 13 maja 2022 r. na rzecz inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowanego przez pana Adama Laskowskiego - pełnomocnika, decyzji Nr 31/2022 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 207 na stacji Ostaszewo Toruńskie wraz
z urządzeniami towarzyszącymi dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207
na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”
,

zlokalizowanej na działkach o nr ew.: 17/24, 25/3, 17/23 obręb 0008 Ostaszewo, gm. Łysomice.

Zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie oraz udostepnienie treści decyzji następuje
z dniem 13 maja 2022 r. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Treść decyzji została opublikowana w BIP na stronie internetowej: www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski w zakładce Ogłoszenia i Obwieszczenia na okres 14 dni. Informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70 w godzinach 10:00 – 14:00.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za  pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, pozostałym stronom w terminie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zamieszczonego w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej.

W trakcie biegu terminu strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołana.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik

Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

WIR.I.7840.3.10.2022.AP (D)