Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 10.05.2022 r. na stanowisko: inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBZK.I.3)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6 %.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Osoba na tym stanowisku:

- zbiera i analizuje na bieżąco informacje w zakresie zagrożeń, zakłóceń gospodarki i życia społecznego oraz sytuacji kryzysowych na terenie województwa w celu bieżącego rozpoznania istniejącej sytuacji i ich wykorzystania na potrzeby procesu zarządzania i reagowania kryzysowego

- monitoruje dyspozycyjność oraz gotowość sił i środków ratowniczych oraz wspomagających działania ratownicze w celu sprawnego funkcjonowania wszystkich służb ratowniczych

- sporządza, rejestruje oraz przesyła meldunki i informacje w zakresie aktualnej sytuacji w województwie
w celu przedstawienia sytuacji bieżącej nt. bezpieczeństwa

- utrzymuje łączność ze służbami dyżurnymi Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie, Wydziału Operacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrami Zarządzania Kryzysowego województw ościennych, Centrami Zarządzania Kryzysowego szczebla powiatowego i gminnego oraz korzysta
z wyników pracy aplikacji analityczno-prognostycznych na potrzeby współdziałających jednostek i komórek organizacyjnych wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego, innych województw, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, w celu wymiany informacji nt. zaistniałej sytuacji

- inicjuje procedury wynikające z dokumentów planistycznych, w tym powiadamia przełożonych wraz
z podaniem najważniejszych informacji o zaistniałej sytuacji i podjętych czynnościach, warunkujących rozpoczęcie zgodnych z procedurami kolejnych przedsięwzięć. Koordynuje przedsięwzięcia realizowane przez siły oraz środki jednostek i komórek wojewódzkiego systemu zarządzania kryzysowego do czasu przejęcia funkcji koordynacji i kierowania przez przełożonego

- prowadzi ewidencję korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Centrum Zarządzania
Kryzysowego (w tym eDOK – Elektroniczny Obieg Dokumentów) w celu ich sprawnego przechowywania, archiwizowania i ewentualnego wykorzystywania

- zbiera, opracowuje i rejestruje dane o zagrożeniach na rzecz powoływanego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu ich wykorzystania w zakresie dalszych czynności podejmowanych przez Zespół

- przyjmuje, odczytuje, utajnia i wysyła korespondencję poprzez rządowy system poczty niejawnej OPAL
w celu wymiany informacji nt. zaistniałej sytuacji

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej; nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) – praca w systemie zmianowym, 12-to godzinnym.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3860 zł

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

n i e z b ę d n e

wyksztalcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

- 1 rok doświadczenia zawodowego

- znajomość przepisów ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym, o ochronie informacji niejawnych, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego

- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

- umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

d o d a t k o w e
 

- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

- znajomość przepisów ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych

- umiejętność redagowania pism urzędowych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
  o klauzuli „zastrzeżone” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 10 maja 2022 r. do dnia 20 maja 2022 r.
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
inspektor – WBZK.I.3

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3
  w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.