Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 15 grudnia 2020 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 12 w związku z art. 19a ust. 1, art. 19b ust. 1, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1866 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację


o wydaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. na rzecz inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Michalinę Kozak, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, na której planowane jest przeprowadzenie badań geologicznych w celu zbadania warunków posadowienia obiektu budowlanego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”.
 

 

Wykaz nieruchomości objętych przedmiotową decyzją:

 

Lp.

Gmina

Obręb

Numer działki

Numer KW

1

2

3

4

5

Powiat świecki

1

Bukowiec

Przysiersk

339/3

BY1S/00027112/6

2

Bukowiec

Bukowiec

27/2

BY1S/00004088/1

3

Bukowiec

Bukowiec

277/1

BY1S/00022442/3

4

Bukowiec

Branica

305/4

BY1S/00056990/6

5

Bukowiec

Branica

295

BY1S/00003803/3

6

Bukowiec

Branica

289/13

BY1S/00051833/3

Powiat tucholski

7

Kęsowo

Żalno

499

BY1T/00003825/4

8

Tuchola

Bladowo

123/2

BY1T/00001402/9

9

Gostycyn

Łyskowo

43

BY1T/00004916/6

10

Lubiewo

Bysławek

16/1

BY1T/00011170/6

11

Lubiewo

Bysław

615/2

BY1T/00033192/6

12

Lubiewo

Bysław

548/2

BY1T/00004694/3

13

Lubiewo

Bysław

558/1

BY1T/00005374/1

14

Lubiewo

Lubiewo

696/2

BY1T/00014370/9

15

Lubiewo

Trutnowo

1/8

BY1T/00021400/1

16

Lubiewo

Trutnowo

13/2

BY1T/00021400/1

17

Lubiewo

Trutnowo

18/2

BY1T/00007944/2

18

Lubiewo

Trutnowo

20/2

BY1T/00006842/0

19

Lubiewo

Lubiewo

696/15

BY1T/00032528/4

 

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji wg zasad określonych
na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-..., bądź uzyskać informację mailowo
(e-mail: ) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 10:00 – 14:00.

 

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

 

 

WIR.I.7840.9.12.2020.MB (D)