Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 maja 2022 r. WIR.II.747.1.1.2022.JS

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  5 maja 2022 r.

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1a w związku z art. 5 ust. 1, 1a i 2 ustawy                  z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273) oraz poz. 50 załącznika
do ww. ustawy, oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą
w Konstancinie – Jeziorna (pismo z dnia 10 marca 2022 r, znak: EN/DPR/280/03/22                          o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. „Remont linii 220 kV Pątnów – Podolszyce” w zakresie skutków, o których mowa art. 22 ust. 5 w związku z ust. 1 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji    w zakresie sieci przesyłowych tj. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na czas określony, oznaczonych według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej,  jako działki:

 • nr ewid. 48/1, obręb 0015 Psary, gmina Chodecz, WL1W/00023789/6,
 • nr ewid. 47, obręb 0015 Psary, gmina Chodecz, WL1W/00070944/5,
 • nr ewid. 76, obręb 0015 Gole, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00047880/8,
 • nr ewid. 94/2, obręb 0015 Gole, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00023494/1,
 • nr ewid. 89/2, obręb 0016 Golska Huta, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00065532/6,
 • nr ewid. 7, obręb 0017 Kaliska, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00010192/0,
 • nr ewid. 187/1, obręb 0004 Bilno, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00004760/8,
 • nr ewid. 154, obręb 0003 Beszyn, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00051987/9,
 • nr ewid. 219/16, obręb 0003 Beszyn, gmina Lubień Kujawski, brak KW,
 • nr ewid. 200/4, obręb 0003 Beszyn, gmina Lubień Kujawski, WL1W/00087787/8.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane
są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

-   e-PUAP.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę
(tel. 052 349 7483). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony,
a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

W myśl art. 7 ust. 2 pkt 1 przywołanej na wstępie ustawy, z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji
w zakresie sieci przesyłowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa
w przywołanym powyżej przepisie, jest nieważna (art. 7 ust. 5 ustawy o przygotowaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych).

W odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, do dnia, w którym decyzja
ta stała się ostateczna, zgodnie z:

- art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa,

- art. 7 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503).

Przepisów art. 7 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych nie stosuje się do postępowań:

 • dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek,
 • w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, wszczętych na wniosek inwestora
  (art. 7 ust. 3 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych).

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek strony postępowania,                       po uzyskaniu zgody inwestora, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji    o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej podejmie zawieszone postępowanie (art. 7 ust. 3a cyt. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych).

W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi:

 1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji                          w zakresie sieci przesyłowej,
 2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
 • nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu danych nowego właściciela                  lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania                       bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy                        do wznowienia postępowania (art. 7 ust. 4 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w związku z art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,  Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Znak sprawy:

WIR.II.747.1.1.2022.JS