Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 23 grudnia 2020 r OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania a ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Urbańskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem
na 2 części; Część 2 – Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku
od węzła ”Dworzysko” (bez węzła) do węzła Aleksandrowo” (z węzłem) o długości 22,4 km.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

  • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
  • w nawiasach podano numery działek po podziale,
  • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.


1.    Numery działek objętych inwestycją:
Powiat: świecki
Jednostka ewidencyjna 041409_5 Świecie
Obręb 0008 Gruczno: 3383/3 (682, 3383/4), 467/16 (467/19, 467/20), 467/18 (467/21, 467/22), 459/9 (459/14, 459/15), 459/11 (459/16, 459/17), 459/5 (459/12, 459/13), 460/3 (460/6, 460/7), 461/2 (461/3, 461/4, 461/5), 188/8 (188/9, 188/10), 194/17 (194/20, 194/21).

2.    Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
dla realizacji inwestycji:
Powiat: świecki
Jednostka ewidencyjna 041409_5 Świecie
Obręb 0008 Gruczno: 194/17 (194/21), 459/9 (459/15), 467/18 (467/22).


Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
- z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 112 na XI piętrze (tel. 52 349 74 19) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi
lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

Znak sprawy: WIR.V.7820.17.2020.AW
Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa