Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2022 r. WIR.V.7821.15.2021.JB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  27  kwietnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), dalej: kpa

 

zawiadamiam

 

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.15.2021.JB z dnia
25 kwietnia 2022 r. uchylającej i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy,
a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Starosty Świeckiego Nr 9/2021 z dnia
23 września 2021 r., znak: BOŚ.6740.2.Św.966.2021, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy nr 031082 C z sieciami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego przy ulicy Chabrowej
w Sulnowie”.

Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-74-14, w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 – 12.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu za pomocą poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania K-PUW
w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Zgodnie z art. 11f ust. 6 i 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja jest ostateczna. Strony mają prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.

 

Znak sprawy: WIR.V.7821.15.2021.JB

 

 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa