Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.7.2021.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 39 ust. 1, art. 38 ust. 2 lit. zg) ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), zwanej dalej „ustawą
o inwestycjach w zakresie terminalu” oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora - spółki Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. „Likwidacja wypłycenia gazociągu na przekroczeniu rzeki Rudniczanka, likwidacja układu zaporowo-upustowego Ruda Z-301, usunięcie króćca odgałęźnego na gazociągu przy Węźle Mniszek, remont układu zaporowo-upustowego Turznice Z-300 na gazociągu DN250 Turznice-Mniszek oraz likwidacja wypłycenia gazociągu w/c DN250 Turznice-Grudziądz (Mniszek) w m. Grudziądz na odcinku ok. 60 m” oraz Ogrodzenie Z-300 Turznice”.

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
na następujących nieruchomościach:

  • gmina Grudziądz, obręb 0014 Pieńki Królewskie, dz. nr ewid.:

33/31 (KW TO1U/00017886/7), 35/1 (KW TO1U/00002922/4),

33/35 (KW TO1U/00011820/5), 36 (KW TO1U/00029871/6),

33/5  (KW TO1U/00002908/0), 33/9 (KW TO1U/00009069/5);

  • Miasto Grudziądz, obręb 0138, dz. nr ewid.:

23/24 (KW TO1U/00053025/8), 35 (KW TO1U/000048250/6),

24/67 (KW TO1U/00012468/6), 26/8 (KW TO1U/00020909/9),

24/106 (KW TO1U/00018907/8), 24/66 (KW TO1U/00012468/6),

24/77 (KW TO1U/00049462/2), 27/18 (KW TO1U/00021552/8),

25/4 (KW TO1U/00024447/0), 26/6 (KW TO1U/00042242/5),

24/99 (KW TO1U/00042594/7), 25/2 (KW TO1U/00005025/7),

24/100 (KW TO1U/00042594/7), 31 (KW TO1U/00049550/6),

23/23 (KW TO1U/00049550/6), 24/79 (KW TO1U/00053026/5),

27/13 (KW TO1U/00049550/6), 27/19 (KW TO1U/00021552/8),

24/78 (KW TO1U/00053026/5).

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane
są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

-   e-PUAP.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 052 349-7496). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

W myśl art. 8 ust. 1a w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom
w zakresie terminalu, przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu lub brak danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych,
w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz wydania
i doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz zawiadomienia o jej wydaniu.

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (art. 11 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:

  1. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu
    w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja
    ta stała się ostateczna (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu). Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważna (art. 8 ust. 4 ustawy
    w zakresie terminalu);
  2. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, do dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3:

-  nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa;

-  zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przywołanych powyżej przepisów nie stosuje się do postępowań dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek (art. 8 ust. 2a pkt 1 ustawy w zakresie terminalu) oraz postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę decyzji oraz pozwoleń, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, wszczętych na wniosek inwestora ( art. 8 ust. 2a pkt 2 ustawy
w zakresie terminalu).

W przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu);

2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca jest obowiązany
do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1  ustawy w zakresie terminalu).

Niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa powyżej i prowadzenie postępowania
bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy
do wznowienia postępowania (art. 8 ust. 3a ww. ustawy).

            Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia
na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych
ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.7.2021.EP

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Zygmunt Borkowski

Dyrektor

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa