Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Gusta – Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Nad Torem od ulicy Głuchej do ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

  • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
  • w nawiasach podano numery działek po podziale,
  • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.


1.    Numery działek objętych inwestycją:
Powiat: M. Bydgoszcz
Jednostka ewidencyjna 46101_1 Miasto Bydgoszcz
Obręb 0059: 73/8; 73/9 (73/12, 73/13); 73/10 (73/14, 73/15); 73/11 (73/16, 73/17);  76; 85/3; 118; 119; 120/1; 120/2; 121/6.

2.    Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
dla realizacji inwestycji:
Powiat: M. Bydgoszcz
Jednostka ewidencyjna 46101_1 Miasto Bydgoszcz
Obręb 0059: 121/6.

3.    Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Powiat: M. Bydgoszcz
Jednostka ewidencyjna 46101_1 Miasto Bydgoszcz
Obręb 0059: 85/3.


Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna,
- z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 74 14) w dniach pracy Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi
lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów,
- zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

Znak sprawy: WIR.V.7820.15.2020.JB


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa