Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.18.2017.AK/JS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia  13 kwietnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 273)

zawiadamia się,

że dnia 13 kwietnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.18.2017.AK/JS)   o sprostowaniu  z urzędu oczywistej omyłki                                     w rozstrzygnięciu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 12/2017 z dnia                         25 września 2017 r., znak: WIR.II.747.18.2017.AK ustalającej dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”.

Z treścią przedmiotowego postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa, ul. Konarskiego 1-3 (budynek B), X piętro, pok. 101e w dniach pracy Urzędu
w godzinach 800 – 1400.

 

Na wymienione powyżej postanowienie służy stronie zażalenie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

 

Z treścią przedmiotowego postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego                                    w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 483;
  • e-PUAP.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19, obowiązują nowe zasady obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury                                   i Rolnictwa, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

(dot. sprawy znak: WIR.II.747.18.2017.AK/JS)                   

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa