Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 kwietnia 2022 r. WIR.II.747.2.3.2022.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

            Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a w związku z art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 38
pkt 4 lit. za) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek pełnomocnika Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa gazociągu Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo – Kruszwica wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”; Odcinek: Gazociąg  w/c relacji Kruszwica – Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna w/c;
Etap I – Odcinek od stacji gazowej w Kruszwicy do zespołu odgałęźnego do Zakładów Ciech. Część – stacja gazowa wysokiego ciśnienia zlokalizowana na działce nr ewid. 61/1, obręb 0044 Szarlej
(KW BY1I/00048796/8), w zakresie skutków o których mowa w art. 20 i 24
ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu.

Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane
są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski należy przekazywać tut. organowi:

- drogą pocztową na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul.  Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

-   drogą elektroniczną na adres: ;

-   e-PUAP.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, termin i zasady przeglądania akt sprawy uprzejmie proszę uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę
(tel. 052 349 7496). Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony,
a nie obowiązkiem i od jego spełnienia nie jest zależne wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:

  1. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nie mogą być przedmiotem obrotu
    w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami do dnia, w którym decyzja
    ta stała się ostateczna (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu). Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważna (art. 8 ust. 4 ustawy
    w zakresie terminalu);
  2. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, do dnia,
    w którym decyzja ta stała się ostateczna, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3:

-  nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa;

-  zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przywołanych powyżej przepisów nie stosuje się do postępowań dotyczących terenów zamkniętych ustanowionych przez Ministra Obrony Narodowej lub innych postępowań prowadzonych na wniosek jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych lub na rzecz tych jednostek (art. 8 ust. 2a pkt 1 ustawy w zakresie terminalu) oraz postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę decyzji oraz pozwoleń,
o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, wszczętych na wniosek inwestora ( art. 8 ust. 2a pkt 2 ustawy w zakresie terminalu).

W przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy w zakresie terminalu);

2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, nabywca jest obowiązany
do zgłoszenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu danych nowego właściciela
lub użytkownika wieczystego (art. 8 ust. 3 pkt 1  ustawy w zakresie terminalu).

Niedokonanie zgłoszenia, o którym mowa powyżej i prowadzenie postępowania
bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy
do wznowienia postępowania (art. 8 ust. 3a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie terminalu w związku z art. 49 K.p.a., zawiadomienie pozostałych stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.3.2022.EP