Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi w K-PUW

Udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) (oznaczona dalej w tekście Pzp) wraz z przepisami wykonawczymi.

Kto załatwia sprawę:

Biuro Finansowo-Inwestycyjne,
Oddział Zamówień Publicznych i Inwestycji,
ul. Jagiellońska 3, pok. 20 (parter)
85-950 Bydgoszcz
tel. (52) 34-97-290
fax (52) 34-97-292

Jakie dokumenty należy złożyć:

Ofertę wraz z załącznikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. postępowaniu wszczynanym w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

 

Termin załatwienia sprawy:

Terminy zostały określone w ustawie Pzp w zależności od rodzaju i trybu zamówienia.

Czy i gdzie można się odwołać:

Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, w tym na projektowane postanowienie umowy, zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy oraz na zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Odwołanie wnosi się, z zastrzeżeniem art. 514 ust. 2 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 515 tejże ustawy, do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Przetargi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
(zaleca się korzystanie z przeglądarki Internet Explorer aby wyświetliła się grafika poniżej bądź klikając bezpośredni adres .

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE