Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze i wnioski

 1. DOCDokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego - wniosek do celów emerytalno-rentowych
   
 2. DOCDokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego - wniosek o udostępnienie dokumentów
   
 3. PDFInformacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   
 4. PDFInformacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   
 5. PDFKwestionariusz osobowy cudzoziemca
   
 6. PDFWniosek o nadanie obywatelstwa polskiego
 7. PDFWniosek o uznanie za obywatela polskiego
 8. PDFWniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
 9. DOCWniosek o nadanie orderu/odznaczenia
 10. DOCWniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę
 11. DOCOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 12. PDFOświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty
 13. DOCOświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim
 14. PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 15. DOCOświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej
 16. DOCOświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej
 17. DOCOświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym osoby ubiegającej się o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatu karnego
 18. PDFPoświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego
 19. PDFPozwolenie na budowę lub rozbiórkę
 20. PDFPrzedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w ramach usługi eksportowej
 21. DOCXPrzedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP
 22. DOCPrzystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów
 23. PDFPrzyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
 24. PDFPrzyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
 25. DOCRegulamin porządkowy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
   
 26. DOCRozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie spłaty należności za mandat karny
 27. DOCRozpoczęcie specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów
 28. DOCWzór statutu zakładu opieki zdrowotnej
 29. DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej
 30. DOCUdzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy
 31. DOCUdzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą
 32. PDFUdzielenie zezwolenia na pobyt stały
 33. PDFUdzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 34. DOCUtworzenie zakładu opieki zdrowotnej
 35. PDFUdzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 36. PDFWniosek o uznanie za repatrianta
 37. DOCWniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska
 38. DOCWniosek o patronat honorowy lub udział Wojewody w komitecie honorowym
 39. PDFWniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 40. DOCWniosek o ustalenie zdarzenia medycznego
 41. PDFWpis do ewidencji instruktorów
 42. DOCWpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
 43. PDFWpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń
 44. PDFWydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
 45. PDFWydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Euopejskiej
 46. PDFWydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
 47. PDFWydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
 48. PDFWydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej
 49. DOCXWydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 50. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
   
 51. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej
 52. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
 53. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenia w ramach działalności stautowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 54. DOCWykaz danych dotyczących personelu, sprzętu i świadczeń medycznych zakładu opieki zdrowotnej
 55. DOCWykaz jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej
 56. DOCWykaz komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej
 57. PDFWymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
 58. PDFWypłacenie odszkodowania za zniszczone uprawy podczas prac melioracyjnych
 59. DOCWyrażenie zgody na rozpoczęcie specjalizacji dla cudzoziemców
 60. DOCWzór oświadczenia o stanie majątkowym - samorząd województwa
 61. DOCWzór oświadczenia o stanie majątkowym - samorząd powiatu
 62. Wzór oświadczenia o stanie majątkowym - samorząd gminy
  PDFOświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu,
  PDFOświadczenie majątkowe członka zarządu województwa
  PDFOświadczenie majątkowe radnego gminy
  PDFOświadczenie majątkowe radnego powiatu
  PDFOświadczenie majątkowe radnego województwa
  PDFOświadczenie majątkowe wójta
 63. PDFZarejestrowanie pobytu obywatela UE
 64. DOCWniosek o wydanie z archiwum kserokopii dokumentów związanych z zatrudnieniem
 65. DOCZgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla farmaceutów
 66. DOCZgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych
 67. DOCZgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów
 68. DOCZgłoszenie budowy/rozbiórki/robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
 69. PDFWniosek o przedłużenie wizy Schengen
 70. PDFWniosek o przedłużenie wizy krajowej
 71. PDFWniosek o wydanie, wymianę karty pobytu
 72. PDFZgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokumentu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”
 73. PDFWniosek o wydanie, wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
 74. PDFWniosek o wydanie, wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca
 75. PDFWniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
   
 76. PDFWniosek o wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy
 77. DOCWzór informacji podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę
 78. PDFWniosek o wydanie, wymianę nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela Unii Europejskiej
 79. PDFWniosek o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 80. PDFOświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN
 81. PDFWniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 82. DOCWniosek o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 83. DOCWniosek o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
 84. DOCWniosek o dokonanie wpisu jednostek poradnictwa specjalistycznego do rejestru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 85. ZIPWzór wniosku jst do wojewody o przyznanie dotacji celowej - dodatek energetyczny
 86. DOCOświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach
 87. DOCOświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty
 88. DOCOświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego
 89. DOCWzór tabeli - miesięczna struktura zatrudnienia dla zakładu pracy chronionej
 90. PDFFormularz zgłoszenia do Rejestru Klubów Integracji Społecznej
 91. DOCPismo przewodnie o nadanie orderów, odznaczeń
 92. ZIPformularz rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę przez gminy dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej
 93. DOCZapytanie o udzielenie informacji o osobie
 94. DOCUdzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy
 95. Wzór wniosku miasta/gminy o środki z rezerwy celowej - klęska żywiołowa
  PDFWytyczne uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa
  PDFWniosek o środki z rezerwy celowej
  DOCWzór wniosku o środki z rezerwy celowej do 20 tys.
  DOCWniosek o środki z rezerwy celowej powyżej 20 tys.
  PDFPomoc finansowa, protokół
 96. PDFInformacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 97. DOCFormularz informacji dotyczący przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego
 98. PDFZałącznik NR 1 do wniosku o udzielenie cudzodziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
 99. DOCXZałącznik NR 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt czasowy
 100. DOCXWniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu korzystania z mobilności długoterminowej
 101. PDFZałącznik NR 3 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
 102. DOCXZałącznik NR 4 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy