Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze i wnioski

 1. DOCDokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego - wniosek do celów emerytalno-rentowych
   
 2. DOCDokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego - wniosek o udostępnienie dokumentów
   
 3. PDFInformacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   
 4. PDFInformacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
   
 5. PDFKwestionariusz osobowy cudzoziemca
  DOCXoświadczenie dot. formy wyplaty
  DOCwniosek o świadczenia pieniężne
   
 6. PDFWniosek o nadanie obywatelstwa polskiego
 7. PDFWniosek o uznanie za obywatela polskiego
 8. PDFWniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
 9. DOCWniosek o nadanie orderu/odznaczenia
 10. DOCWniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę
 11. DOCOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 12. PDFOświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty
 13. DOCOświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim
 14. PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 15. DOCOświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej
 16. DOCOświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej
 17. DOCOświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym osoby ubiegającej się o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatu karnego
 18. PDFPoświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego
 19. PDFPrzedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w ramach usługi eksportowej
 20. DOCXPrzedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP
 21. DOCPrzystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów
 22. PDFPrzyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
 23. PDFPrzyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej
 24. DOCRegulamin porządkowy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
 25. DOCRozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie spłaty należności za mandat karny
 26. DOCRozpoczęcie specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów
 27. DOCWzór statutu zakładu opieki zdrowotnej
 28. DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej
 29. DOCUdzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy
 30. DOCUdzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą
 31. PDFUdzielenie zezwolenia na pobyt stały
 32. PDFUdzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 33. DOCUtworzenie zakładu opieki zdrowotnej
 34. PDFUdzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 35. PDFWniosek o uznanie za repatrianta
 36. DOCWniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska
 37. DOCWniosek o patronat honorowy lub udział Wojewody w komitecie honorowym
 38. PDFWniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 39. DOCWniosek o ustalenie zdarzenia medycznego
 40. PDFWpis do ewidencji instruktorów
 41. DOCWpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
 42. PDFWpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń
 43. PDFWydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
 44. PDFWydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Euopejskiej
 45. PDFWydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej
 46. PDFWydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
 47. PDFWydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej
 48. DOCXWydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 49. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
   
 50. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej
 51. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
 52. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenia w ramach działalności stautowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 53. DOCWykaz danych dotyczących personelu, sprzętu i świadczeń medycznych zakładu opieki zdrowotnej
 54. DOCWykaz jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej
 55. DOCWykaz komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej
 56. PDFWymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
 57. PDFWypłacenie odszkodowania za zniszczone uprawy podczas prac melioracyjnych
 58. DOCWyrażenie zgody na rozpoczęcie specjalizacji dla cudzoziemców
 59. Wzory druków oświadczeń o stanie majątkowym przeznaczonych dla pracowników K-PUW i Administracji Zespolonej
 60. DOCXoświadczenie o stanie majątkowym pracowników K-PUW i AZ
  DOCXOświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
  DOCXOświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
  PDFObwieszczenie Prezydenta RP. druki oświadczenia o stanie majątkowym
   
 61. Wzory druków oświadczeń majątkowych-samorządy
  PDFOświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu,
  PDFOświadczenie majątkowe członka zarządu województwa
  PDFOświadczenie majątkowe radnego gminy
  PDFOświadczenie majątkowe radnego powiatu
  PDFOświadczenie majątkowe radnego województwa
  PDFOświadczenie majątkowe wójta
 62. Aktywne druki oświadczeń majątkowych – samorządy
   DOCXOświadczenie majątkowe radnego powiatu
  RTFOświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu
  DOCXOświadczenie majątkowe radnego gminy
  DOCXOświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarz gminy
   
 63. PDFZarejestrowanie pobytu obywatela UE
 64. DOCWniosek o wydanie z archiwum kserokopii dokumentów związanych z zatrudnieniem
 65. DOCZgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla farmaceutów
 66. DOCZgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych
 67. DOCZgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów
 68. PDFWniosek o przedłużenie wizy Schengen
 69. PDFWniosek o przedłużenie wizy krajowej
 70. PDFWniosek o wydanie, wymianę karty pobytu
 71. PDFZgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokumentu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”
 72. PDFWniosek o wydanie, wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
 73. PDFWniosek o wydanie, wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca
 74. PDFWniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
 75. DOCWzór informacji podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę
 76. PDFWniosek o wydanie, wymianę nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela Unii Europejskiej
 77. PDFWniosek o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 78. PDFOświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN
 79. PDFWniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 80. DOCWniosek o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 81. DOCWniosek o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
 82. DOCWniosek o dokonanie wpisu jednostek poradnictwa specjalistycznego do rejestru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
 83. ZIPWzór wniosku jst do wojewody o przyznanie dotacji celowej - dodatek energetyczny
 84. ZIPWzór wniosku jst do wojewody o zwiększenie dotacji celowej (korektę podziału dotacji) - dodatek energetyczny
 85. DOCOświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach
 86. DOCOświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty
 87. DOCOświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego
 88. DOCWzór tabeli - miesięczna struktura zatrudnienia dla zakładu pracy chronionej
 89. PDFFormularz zgłoszenia do Rejestru Klubów Integracji Społecznej
 90. DOCPismo przewodnie o nadanie orderów, odznaczeń
 91. ZIPformularz rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę przez gminy dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej
 92. DOCZapytanie o udzielenie informacji o osobie
 93. DOCUdzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy
 94. Wzór wniosku miasta/gminy o środki z rezerwy celowej - klęska żywiołowa
  PDFWytyczne uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa
  PDFWniosek o środki z rezerwy celowej
  DOCWzór wniosku o środki z rezerwy celowej do 20 tys.
  DOCWniosek o środki z rezerwy celowej powyżej 20 tys.
  PDFPomoc finansowa, protokół
 95. PDFInformacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 96. DOCFormularz informacji dotyczący przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego
 97. PDFZałącznik NR 1 do wniosku o udzielenie cudzodziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
 98. DOCXZałącznik NR 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt czasowy
 99. DOCXWniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu korzystania z mobilności długoterminowej
 100. PDFZałącznik NR 3 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
 101. DOCXZałącznik NR 4 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
 102. BUDOWNICTWO
 103. PDFwzór formularza B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę
 104. PDFwzór formularza PB-3 Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 105. PDFwzór formularza PB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 106. PDFwzór formularza PB-14 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 107. PDFwzór formularza PB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
 108. PDFwzór formularza PB-4 Zgłoszenie rozbiórki
 109. PDFwzór formularza PB-11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
 110. PDFwzór formularza PB-18 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 111. PDFwzór Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy