Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze i wnioski

 1. DOCDokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego - wniosek do celów emerytalno-rentowych (56,50KB)
 2. DOCDokumenty i zaświadczenia z archiwum zakładowego - wniosek o udostępnienie dokumentów (51,50KB)
   
 3. PDFInformacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (70,11KB)
   
 4. PDFInformacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (60,28KB)
   
 5. PDFKwestionariusz osobowy cudzoziemca (50,93KB)
  DOCXoświadczenie dot. formy wyplaty (13,84KB)
  DOCwniosek o świadczenia pieniężne (120,00KB)
   
 6. PDFWniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (69,88KB)
 7. PDFWniosek o uznanie za obywatela polskiego (1,66MB)
 8. PDFWniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (65,90KB)
 9. DOCWniosek o nadanie orderu/odznaczenia (70,50KB)
 10. DOCWniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę (57,00KB)
 11. DOCOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (24,50KB)
 12. PDFOświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty (28,14KB)
 13. DOCOświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (24,00KB)
 14. DOCOświadczenie o przestrzeganiu odpowiednich norm przez zakład opieki zdrowotnej (22,00KB)
 15. DOCOświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej (27,50KB)
 16. DOCOświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym osoby ubiegającej się o odroczenie lub rozłożenie na raty mandatu karnego (39,50KB)
 17. PDFPoświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego (3,25MB)
 18. PDFPrzedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP w ramach usługi eksportowej (44,91KB)
 19. DOCXPrzedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP (27,17KB)
 20. DOCPrzystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów (33,00KB)
 21. PDFPrzyznanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej (23,77KB)
 22. PDFPrzyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej (29,24KB)
 23. DOCRegulamin porządkowy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (100,50KB)
 24. DOCRozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie spłaty należności za mandat karny (29,50KB)
 25. DOCRozpoczęcie specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów (81,50KB)
 26. DOCWzór statutu zakładu opieki zdrowotnej (33,00KB)
 27. DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej (41,50KB)
 28. DOCUdzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy (33,00KB)
 29. DOCUdzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą (32,50KB)
 30. PDFUdzielenie zezwolenia na pobyt stały (326,20KB)
 31. PDFUdzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (255,34KB)
 32. DOCUtworzenie zakładu opieki zdrowotnej (25,00KB)
 33. PDFUdzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (317,65KB)
 34. PDFWniosek o uznanie za repatrianta (361,11KB)
 35. DOCWniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska (39,00KB)
 36. DOCWniosek o patronat honorowy lub udział Wojewody w komitecie honorowym (57,00KB)
 37. DOCWniosek o ustalenie zdarzenia medycznego (32,00KB)
 38. PDFWpis do ewidencji instruktorów (36,09KB)
 39. DOCWpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej (25,50KB)
 40. PDFWpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń (513,71KB)
 41. PDFWydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (1,40MB)
 42. PDFWydanie/wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Euopejskiej (1,40MB)
 43. PDFWydanie/wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej (1,04MB)
 44. PDFWydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (46,63KB)
 45. PDFWydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej (51,02KB)
 46. DOCXWydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (30,48KB)
 47. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (55,00KB)
   
 48. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej (55,00KB)
 49. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (33,00KB)
 50. DOCWydanie zezwolenia na prowadzenia w ramach działalności stautowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (32,50KB)
 51. DOCWykaz danych dotyczących personelu, sprzętu i świadczeń medycznych zakładu opieki zdrowotnej (26,00KB)
 52. DOCWykaz jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej (28,00KB)
 53. DOCWykaz komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej (32,00KB)
 54. PDFWymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (901,57KB)
 55. PDFWypłacenie odszkodowania za zniszczone uprawy podczas prac melioracyjnych (14,67KB)
 56. DOCWyrażenie zgody na rozpoczęcie specjalizacji dla cudzoziemców (51,50KB)
 57. Wzory druków oświadczeń o stanie majątkowym przeznaczonych dla pracowników K-PUW i Administracji Zespolonej
 58. DOCXoświadczenie o stanie majątkowym pracowników K-PUW i AZ (34,33KB)
  DOCXOświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka (18,61KB)
  DOCXOświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka (18,40KB)
  PDFObwieszczenie Prezydenta RP. druki oświadczenia o stanie majątkowym (429,49KB)
   
 59. Wzory druków oświadczeń majątkowych-samorządy
  PDFOświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu (171,40KB),
  PDFOświadczenie majątkowe członka zarządu województwa (174,81KB)
  PDFOświadczenie majątkowe radnego gminy (170,02KB)
  PDFOświadczenie majątkowe radnego powiatu (168,41KB)
  PDFOświadczenie majątkowe radnego województwa (175,28KB)
  PDFOświadczenie majątkowe wójta (168,57KB)
 60. Aktywne druki oświadczeń majątkowych – samorządy
   DOCXOświadczenie majątkowe radnego powiatu (29,97KB)
  RTFOświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu (124,58KB)
  DOCXOświadczenie majątkowe radnego gminy (27,12KB)
  DOCXOświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarz gminy (30,05KB)
   
 61. PDFZarejestrowanie pobytu obywatela UE (1,18MB)
 62. DOCWniosek o wydanie z archiwum kserokopii dokumentów związanych z zatrudnieniem (55,50KB)
 63. DOCZgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla farmaceutów (38,50KB)
 64. DOCZgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych (29,50KB)
 65. DOCZgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów (34,00KB)
 66. PDFWniosek o przedłużenie wizy Schengen (175,13KB)
 67. PDFWniosek o przedłużenie wizy krajowej (175,91KB)
 68. PDFWniosek o wydanie, wymianę karty pobytu (186,39KB)
 69. PDFZgłoszenie utraty lub uszkodzenia dokumentu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” (61,35KB)
 70. PDFWniosek o wydanie, wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (157,66KB)
 71. PDFWniosek o wydanie, wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca (146,55KB)
 72. PDFWniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (160,42KB)
 73. DOCWzór informacji podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę (40,00KB)
 74. PDFWniosek o wydanie, wymianę nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela Unii Europejskiej (901,57KB)
 75. PDFWniosek o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (278,59KB)
 76. PDFOświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN (146,52KB)
 77. PDFWniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (319,14KB)
 78. DOCWniosek o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych (124,00KB)
 79. DOCWniosek o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne (259,50KB)
 80. DOCWniosek o dokonanie wpisu jednostek poradnictwa specjalistycznego do rejestru Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (27,00KB)
 81. przeniesiony
 82. przeniesiony
 83. przeniesiony
 84. DOCOświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach (22,00KB)
 85. DOCOświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty (23,00KB)
 86. DOCOświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego (23,50KB)
 87. DOCWzór tabeli - miesięczna struktura zatrudnienia dla zakładu pracy chronionej (76,50KB)
 88. PDFFormularz zgłoszenia do Rejestru Klubów Integracji Społecznej (37,16KB)
 89. DOCPismo przewodnie o nadanie orderów, odznaczeń (34,00KB)
 90. przeniesiony
 91. DOCZapytanie o udzielenie informacji o osobie (33,50KB)
 92. DOCUdzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy (35,00KB)
 93. Wzór wniosku miasta/gminy o środki z rezerwy celowej - klęska żywiołowa
  PDFWytyczne uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa (1,33MB)
  PDFWniosek o środki z rezerwy celowej (168,33KB)
  DOCWzór wniosku o środki z rezerwy celowej do 20 tys. (29,50KB)
  DOCWniosek o środki z rezerwy celowej powyżej 20 tys. (29,50KB)
  PDFPomoc finansowa, protokół (319,07KB)
 94. DOCFormularz informacji dotyczący przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (61,00KB)
 95. PDFZałącznik NR 1 do wniosku o udzielenie cudzodziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (198,87KB)
 96. DOCXZałącznik NR 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt czasowy (32,10KB)
 97. DOCXWniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu korzystania z mobilności długoterminowej (127,20KB)
 98. PDFZałącznik NR 3 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (93,76KB)
 99. DOCXZałącznik NR 4 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (32,86KB)
 100. BUDOWNICTWO
 101. PDFwzór formularza PB-1 (274,50KB) Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 102. PDFwzór formularza PB-5 (250,86KB) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 103. PDFwzór formularza PB-3 (232,01KB) Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 104. PDFwzór formularza PB-9 (284,99KB) Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 105. PDFwzór formularza PB-14 (290,70KB) Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 106. PDFwzór formularza PB-2 (277,84KB) Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
 107. PDFwzór formularza PB-4 (289,67KB) Zgłoszenie rozbiórki
 108. PDFwzór formularza PB-11 (283,73KB) Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
 109. PDFwzór formularza PB-18 (281,52KB) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 110. DOCXwzór (16,80KB) Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy
 111. PDFwzór formularza PB-7 (143,92KB) Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
 112. DOCXWniosek inwestora w sprawie odstępstwa od przepisów techn-bud.docx (37,78KB) Wniosek inwestora w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
 113. DOCWniosek o udzielenie odstępstwa od przepisów kolejowych (52,00KB) Przykładowy wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
 114. DOCWniosek o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Pb (39,00KB) Przykładowy wzór wniosku o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane
 115. przeniesiony
 116. DOCXPoradnik 16.11.2023.docx (325,11KB)
  DOCXinstrukcja do wzoru wniosku o przyzanie statusu PS lista sprawdzajaca 12.01.2023.docx (303,11KB)
  DOCXwzór wniosku o przyznanie statusu PS 12.01.2023.docx (299,85KB)

 

 

rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 – cz. 85/04 , dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 - dotacja celowa: dodatek energetyczny:

 1. ZIPWzór wniosku jst do wojewody o przyznanie dotacji celowej - dodatek energetyczny (19,95KB)
 2. ZIPWzór wniosku jst do wojewody o zwiększenie dotacji celowej (korektę podziału dotacji) - dodatek energetyczny (24,85KB)
 3. ZIPformularz rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę przez gminy dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (20,47KB)

rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 – cz. 85/04 , dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 – dotacja celowa: dodatek osłonowy:

 1. ZIPwniosek o przyznanie dotacji celowej - dod. osłonowy ver. 2024.2.2.0.0064.zip (22,78KB)
 2. XLSXRozliczenie_kwartalne_dotacji_na_dodatek_oslonowy_2024_r.xlsx (12,92KB)
 3. ZIPinformacja o toczących się postępowaniach - dod. osłonowy (12,05KB)