Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.II.747.2.5.2021.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  28  marca 2022 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Świnoujściu

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 38 pkt 4 lit. za) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1836), zwanej dalej „ustawą o inwestycjach w zakresie terminalu”, zawiadamiam, że dnia 28 marca 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, decyzję Nr 2/2022, znak: WIR.II.747.2.5.2021.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=25 000 Nm³/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na dz. nr 10/3, 10/6, obręb nr 0243, jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz”, będącej częścią inwestycji towarzyszącej inwestycjom
w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu Świecie–Bydgoszcz Łęgnowo–Janikowo –Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w zakresie skutków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
o inwestycjach w zakresie terminalu
,  tj. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Bydgoszczy, obrębie ewidencyjnym 0243 Miasto Bydgoszcz, oznaczonej
według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej jako działka nr ewid. 10/6
(KW BY1B/00086285/4).

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 34 ust. 1 w związku
z art. 39 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, zostanie ograniczony, za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów
i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Na wniosek inwestora ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa
w ust. 1, następuje również na czas określony (art. 24 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu).

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości
(art. 14 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu). Ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomości, o którym mowa w art. 24 ust. 1, w przypadku ustanowienia go na czas określony, wygasa z upływem okresu określonego w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8b ww. ustawy. Wojewoda Kujawsko-Pomorski występuje z wnioskiem o wykreślenie tego ograniczenia z księgi wieczystej.

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,                   ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400;
  • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/ web/ uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii
za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane (art. 34 ust. 2). Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 ustawy o inwestycjach
w zakresie terminalu).

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miasta Bydgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych wymienionych urzędów, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości
ze skutkiem doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy (art. 12 ust. 2a ww. ustawy).

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.5.2021.EP