Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2022 r. WIR.I.7840.3.10.2022.AP (Z)

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 28 marca 2022 r.

            Na podstawie art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

iż na wniosek z dnia 3 marca 2022 r., uzupełniony w dniu 22 marca 2022 r., złożony przez
pana Adama Laskowskiego pełnomocnika inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
ul. Targowa 74, 03 – 734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 207 na stacji Ostaszewo Toruńskie wraz
z urządzeniami towarzyszącymi dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207
na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”
,

zlokalizowanej na działkach o nr ew.: 17/24, 25/3, 17/23 0008 Ostaszewo, gm. Łysomice.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję strony postępowania, o możliwości zapoznania się z aktami, składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

Z aktami sprawy można się zapoznać wg zasad określonych na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub
pod nr tel. 52 349 76 70 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik

Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

WIR.I.7840.3.10.2022.AP (Z)